Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие.

Според президента, за да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда, държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане.

С този основен аргумент президентът налага вето върху промените в Закона за опазване на околната среда, както и поискаха много природозащитни организации. Припомняме, вчера от работодателските органиации подкрепиха промените и призоваха Румен Радев да не спира закона.

Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност.

Не споделям обаче, възприетия от законодателя подход, ускоряването да става за сметка на намаляване на инстанциите при упражняването на съдебния контрол, защото засегнатото благо с това изменение е околната среда. Тя е ценност от висш порядък, гарантираща правото на живот и правото на здравословна и благоприятна околна среда“, посочва президентът в мотивите си за ветото.

Държавният глава припомня, че грижата за околната среда е сред основните начала на Конституцията, а в нейния чл. 15 е предвидено задължението на Република България да осигури опазването на околната среда. То включва както регулации, целящи съхраняването и възпроизводството на околната среда, така и правила за ефективен контрол за тяхното прилагане и за защита на основното право на гражданите изрично записано в чл. 55 от Конституцията.

Изключения от установените общи правила за двуинстанционен съдебен контрол върху административните актове, за да бъдат допустими и съразмерни, трябва да намират опора в ценности от конституционен порядък, мотивира се държавният глава.

Административните съдилища изпълняват своята правозащитна функция и в двете си инстанции. Правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционно съдебно решение, представляват процесуални права за защита срещу порочен държавен юридически акт.

Отпадането на касационния контрол бе мотивирано с необходимостта „да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение и за да се избегнат дългите и тежки процедури на съдебно обжалване“.

Отпадането на втората съдебна инстанция бе мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство.

Според президента Румен Радев бързината не може да бъде ценност над законността дори при реализирането на стратегически важни обекти, когато това може да създаде риск от непоправими екологични последици.

Основна характеристика на екологичното законодателство е неговата превантивна насоченост, в синхрон с която е съществуващото двуинстанционно съдебно производство при оспорване на актове на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие.

В мотивите си Румен Радев критикува и бързото приемане на закона от Народното събрание.

„Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда беше приет за 16 дни, считано от законодателната инициатива на народни представители, при съкратен срок за предложения между двете гласувания, при съществени допълнения, направени след започнато второ гласуване. Такива отклонения от нормалното протичане на законодателния процес не следва да се допускат, особено когато се отнасят до правните механизми за опазване на околната среда.“

Президентът Радев изразява увереност, че Народното събрание ще намери добрия баланс между приоритетното и своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността.