2

Община Несебър е неделима и си остава неделима

                                                                                                 

 

1 мм (1)

 

 

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                                                     Във връзка с постъпило искане с Вх. № 486/05.08.2020 г. от Местна гражданска инициатива за обособяване на община с център град Обзор по покана на председателя  на Общинския съвет-Несебър  Румен Кулев в Заседателната зала «Мелсас» се проведе заседание на разширена комисия в състав от всички общински съветници

На заседанието, освен кмета на Община Несебър Николай Димитров, присъстваха зам.кметовете на община Несебър и представители на общинската администрация.

1 IMG_1336хеу (1) Пред присъстващите адвокат Светла Каменова разясни изискванията за прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.За обособяването на нова община е необходимо да съвпада: наличие на населено място – традиционен обединяващ център с изградена социална и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужването на населението;включване на всички съседни населени места, за които не съществуват условия за създаване на отделна община или които не могат да се присъединят към друга съседна община;максимална пътнотранспортна отдалеченост на населените места от центъра на общината не повече от 40 км; възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни от последния годишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините.

Беше обявено,че за създаването на нова община  наличието трябва да е над 6000 души общо в населените места, които ще бъдат включени в общината.

Редът за създаване на община е: искане за създаване на община от едно или няколко населени места, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите на тези населени места до съответния общински съвет.Искането се придружава със становища на кметовете на населените места за наличие на условията по чл. 8, ал. 1; общинският съвет в едномесечен срок установява наличието на условията по чл. 8 и се произнася с мотивирано решение, което изпраща на областния управител;областният управител в едномесечен срок проверява законосъобразността на искането и ако са спазени изискванията на закона, предлага на общинския съвет да вземе решение за провеждане на общ референдум в населените места, които следва да формират новата община, в съответствие с изискванията на чл. 7 и 8; референдумът се провежда при условия и по ред, определени със закон;при положителен вот на избирателите областният управител в двуседмичен срок внася писмен доклад в Министерския съвет; Министерският съвет приема решение след писмено становище на министъра на регионалното развитие и благоустройството; решението на Министерския съвет за създаване на нова община се изпраща на президента на Република България за утвърждаване.

Представители на Инициативния комитет за създаване на община Обзор така и не присъстваха, а разширената сесия на Общинския съвет бе закрита за медиите, с едно изключение.

Дебати нямаше, а кметът на общината Николай Димитров каза в резюме:

„Несебър е сериозна община и тя е неделима. Обзор е част от Несебър. Жителите на Обзор са добри хора и те повечето не са съгласни с тази манипулация.

Ние дадохме за 2019-та година 4.9 милиона лева, Община Несебър финансира, при което от приходи, местни данъци, се събират не повече от 2 милиона. Аз не знам как ще се издържат. Това е, то има сметки в цялата работа. Мотивите не мога да кажа какви са.То и преди е имало такива, на всеки десет години има по една такава идея“.

Междувременно, председателят Румен Кулев свика извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър  на 02.09.2020 от 11 ч. в зала «Мелсас» с проект за дневен ред: «Искане от Местна гражданска инициатива за обособяване на нова Община с център град Обзор”.На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                     

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *