cxscscscsc

Създадоха ново общинско предприятие «Спортни имоти» в Несебър

 New Imagegeewfewtew

5 и половина е числеността на персонала, а бюджетът е в размера на 25 000 лв

      В Общинския съвет-Несебър с 16 гласа „за” и 3  „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници създадоха с решение №264  общинско предприятие с наименование ОП Спортни имоти, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Несебър.

Предметът на дейност на общинското предприятие включва: управление и стопанисване на предоставените му общински имоти, спортни обекти и съоръжения или части от тях, изразяващи се в приемането и предаването на същите за ползване; контрол по изпълнението на сключените от Община Несебър договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременно събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълната документация, ведно със съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори относно предоставени му за управление имоти; изпълнение на заповедите за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти – общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица, не се използват по предназначение или необходимостта от тях е отпаднала; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти и съоръжения – общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет – Несебър.

Числеността на персонала на  предприятието възлиза на 5 и 1/2 щатни бройки, считано от 01.09.2016, като бюджетът е в размер на 25 000 лв. Новосъздаденото общинско предприятие „Спортни имоти“ на територията на Община Несебър ще отговаря за управлението на значителен брой спортни обекти и съоръжения, създадени да обслужват и задоволяват необходимостта на населението и гостите от практикуването на различни видове спорт и физическа активност. Към момента са в процес на проектиране и предстои изграждането на големи спортни комплекси, които ще предлагат практикуването на различни видове спорт: плуване, тенис, баскетбол, волейбол и др.

                                     Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *