forest-fires-brochure-1

  ВНИМАНИЕ ПОЖАРООПАСНО !!!ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРИТЕ

   

  Една от важните превантивни кампании през годината, провеждана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Несебър е опазването на горите от пожари. Със Заповед № РД-10-33 от 12.02.2024 г. на Областния управител на област Бургас е определен пожароопасния сезон в горските територии в област Бургас – от 15.03.2024 г. до 31.10.2024 г.

  РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

  Община Несебър и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Несебър, предвид съвместната отговорност за осигуряването на комплексната безопасност на жителите и гостите на общината, осъществяват една от важните превантивни акции през годината, свързана с осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвения сезон, както и опазването на горите от пожари.

  forest-fires-brochure-1В тази връзка отново стартираме информационно – разяснителните кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“.

  Целта е общественото внимание да бъде привлечено към въпросите за осигуряване на защита на земеделските и горските територии от пожари, като информацията достигне до възможно повече хора и това да помогне за намаляване броя на възникналите произшествия в следствие човешка дейност и за опазване живота и здравето на населението чрез формиране на безопасно поведение.

   

  Във връзка с горното Община Несебър публикува материали, предоставени от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, целящи  популяризиране основните алгоритми за превенция на горските пожари и пожарите по време на жътвена кампания.

  С настъпване на пролетно – летния сезон и повишаването на температурите, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в земеделските обработваеми земи и горските територии.

  forest-fires-brochure-2През последните години горски и полски пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна, като през 2023 г. в горските територии на страната са регистрирани 448 пожара върху 63 883 дка площ. От тях 6 896 дка са засегнати от върхови пожари. Пожарите се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарната статистика показва, че само 3 % от възникналите горски или полски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 97 % основна причина за огнените бедствия е човешката небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност. Възникнал пожар, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, мирис на изгоряло, както и по поведението на животните.

  Необходимо е спазването на определени правила през пожароопасния летен сезон:

  Да не се допуска изхвърляне на незагасени фасове и клечки кибрит, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

  Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

  Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

  Да се пали огън в горските територии или земеделските площи, единствено на специално обозначените и устроени за целта туристически места.

  Никога да не се пали огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

  Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

  При възникване на пожар следвайте препоръките на експертите:

  При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение.

  Ако имате информация за хора, пребиваващи до огнището на запалване, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

  Предпазвайте дихателните си пътища чрез поставяне на мокри кърпи или други лични предпазни средства.

  Ако пожарът е в начална фаза трябва да се предприемат мерки за гасене чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

  Съобщете за възникналия пожар на телефон 112.

  Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най – близкото кметство или обект.

   

  ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ – 2024 г.

  жътва(1)Една от важните превантивни кампании през годината, провеждана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Несебър е по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвена кампания 2024 г. Със Заповед № РД 04-232/31.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Бургас е определен пожароопасен сезон в земеделските земи по чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в област Бургас периода 31.05.2024 г. до 01.11.2024 г., както и настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури/пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес от 31.05.2024 г.

  Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските райони.

   

  През изминалата жътвена кампания на 2023 г. на територията на Община Несебър са възниквали два пожара: един в житен блок (150 дка) и един в ожънат ечемичен блок (260 дка. – стърнище).

   

  Пожарната опасност за житно-зърнените култури започва с настъпването на восъчната им зрялост, а за тревния фураж с началото на сенокоса. Пожарната опасност значително нараства по време на жътвата, при транспортирането и складирането на грубия фураж (слама, сено, люцерна) в сеновалите и фуражните площадки. Дневните температури са сравнително високи, а житните култури и тревите са изсъхнали. На фуражните площадки и сеновалите се складират голямо количество фураж на сравнително малки площи.

   

  Като се има в предвид и това, че скоростта на разпространение на фронта на пожара в житен масив достига 500-800 m/min, всяка небрежност с огъня или искра от машина, електрически кабели, проводници, гръм и други подобни, може да причини възникването на стихиен пожар с големи икономически и екологични щети. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и стотици тонове фураж. Много често при пожари в полето и сеновалите се дават и човешки жертви.

  За да не допуснем пожари през тази жътвена кампания, трябва да се спазват строго противопожарните изисквания и разпоредби. Голяма е отговорността на механизаторите и водачите на моторни превозни средства. Те трябва да започнат работа, след като масива се парцелира, а машините се намират в пълна техническа изправност и пожарна безопасност. Всички машини и друга техника участващи при прибирането на реколтата трябва да се окомплектоват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения (пожарогасител, тупалки, лопати и др.). Не по-малка е и отговорността на минаващите в близост до сухата тревна растителност и в горите. Те винаги трябва да се съобразяват с някои на пръв поглед елементарни, но важни неща:

  • да не се хвърлят неизгасени клечки кибрит и цигари в сухата тревна растителност и в горите;
  • да не се пали огън в горите и в близост до борови насаждения;
  • да се пали огън само на определените за тази цел места;
  • да не се оставя неизгасен огън без наблюдение;
  • след ползване на огъня на открито, да се загаси с вода или чрез затрупване с пръст или пясък;
  • в автомобилите трябва да се носят винаги изправни пожарогасители;

  Всички участващи в жътвената кампания следва стриктно да спазват противопожарните правила. Тяхно задължение е да бъдат назначени наблюдателни постове, да инструктират служителите си, да поставят предупредителни знаци покрай посевите.

  Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват човешка небрежност или техническа неизправност на използваната техника.

  За недопускане възникването на пожари РСПБЗН-Несебър призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при осъществяването на дейности в житните масиви или в близост до тях.

  Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., обнародвана в ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017 г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г.

  „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Несебър

  Print Friendly

  Автор: Nessebar-News.com


    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *