5(681)

22 март – Световен ден на водата

 

Тази година Световният Ден на водата акцентира върху проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.
„Вода за всички! Всеки е важен!“

 

 

Инициативата за отбелязване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Изчислено е, че над 2,5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация.

Качеството на водата е ключът към здравето на хората и екосистемите, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването му – подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.

Опазване качеството на природните и питейни води е първостепенна задача на обществото, за да се гарантират здравословни условия за живот на човека и висок стандарт на общественото здраве.

Чрез Закона за водите и наредбите към него бяха транспонирани директивите за: качеството на водите, предназначени за консумация от човека, качеството на водите за къпане, качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване, минералните и изворни води, защита на водите от замърсяване, причинено от някои опасни вещества и защита на водите от замърсяване с нитрати, причинено от земеделски източници.

С разделението на страната на четири района за басейново управление е въведен новия европейски подход за интегрирано управление на водите на основата на естествени речни басейни. Целта е постигане на балансирано управление на водите на територията на басейна, с приоритет удовлетворяване нуждите на населението от питейна вода с безопасни за здравето качества, недопускане влошаване на качествата на природните води от настоящето им състояние и постигане на трайна тенденция към подобрение.

Трябва да знаем, че:

 • Водата е в основата на живота на Земята!
 • Водата е съставна част на всички живи организми!
 • Чистата вода е жизненоважна за здравето!
 • Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата!
 • Лошото качество на водата вреди на околната среда и човечеството!
 • 10% от населението на Земята няма достъп до питейна вода, което увеличава риска от заразни заболявания и ранна смърт.
 • Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано!

ВОДАТА Е ТЕЧНОТО ЗЛАТО НА ПЛАНЕТА

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


   Вашият коментар

   Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *