1b7d0a2839a7eb0bab2ee5874fdb5006

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОРА С МАКЕДОНИЯ

ПРОЕКТ
!
1
/
6
ДОГОВОР
ЗА
ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Република България и Република Македония
(
наричани по
ната
т
ък
общо
Договарящи се
с
трани”
),
Изхождайки от общия стремеж
за
по
нататъшно развит
ие на
добросъседството
, приятелството и сътрудничеството
между двете
д
ържави,
Дълбоко убедени в необходимостта
от развитие на
сътруднич
ес
т
вото
на
базата
на взаимното уважение, доверие, разбирателство
,
добросъседство
и
взаимно
зачитане
на
интере
сите на техните д
ържави,
Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските
,
добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на
народите
на
Република България и Република Македония,
Убедени в необходимостта
от
укрепване на сигурността и мира,
сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,
Приветств
айки стремеж
а
на
Република Македония
за интеграция в
европейските и евроатлантическите структури
,
Вярвайки, че
конструктивният
диалог
по всички аспекти на двустр
анните
отношения,
както и
по регионални и международни въпроси
ще допринесе
за по
нататъшното развитие на
връзките
между
двете
д
ържави
на
равноправна основа,
Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация
от 22 февруари 1999 г.
в
отношенията между двете държави,
Имайки предвид общата
им
история, която свър
зва двете държави и
народите им,
Зачитайки
принципите на
Устава
на Организацията на
о
бединените нации
и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
2
/
6
както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на
Европа,
Се договориха за следното
:
Член
1
Двете
Договарящи се страни
ще развиват
всестранни отношения
помежду си
в
съотв
ет
ст
в
и
е
с
основните
принципи на международното
право
и
добросъседство
то
.
Член
2
1
.
Двете
Договарящи се с
трани ще си сътрудничат в рамките на
Организацията на
о
бединените наци
и, Организацията за сигурност и
сътрудничество
в Европа
, Съвета на Европа
и
други международни
организации и форуми
.
2
.
Двете
Договарящи се страни
ще
развиват
сътрудничеството
помежду с
и
в
областта на европейската и евро
атлантическата интеграция,
насочено към успешната подготовка на Република Македония за
присъединяването й към Европейския съюз и НАТО.
Българската страна
ще споде
ля своя опит с цел да съдейства на Република Македония
да
изпълн
и необходимите критерии за членство в
Европейския съюз
и ще
подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в
НАТО
,
съгласно
съответ
н
и
т
е
реш
ения
от срещите на върха на НАТО
.
Член 3
Двете
Договарящи се страни
ще с
ъдейства
т за развитие
то
на
сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване
на разбирателството, мира и стабилността в региона и
при
осъществяв
ането на регионални проекти, като част от процеса за с
ъздаване
на единна Европа
.
Член
4
1.
Двете
Договарящи се страни
ще поддържат контакти и ще
провеждат срещи между представители
те
на
органите на държавната власт
3
/
6
на различни равнища
за развитието на приятелските отношения и
сътрудничеството.
2.
Двете
Договарящи се страни
ще съдействат за
подд
ър
ж
ане на
контактите между
местните власти
и
гражданите на двете страни.
Член
5
Имайки предвид географската си близост
,
двете
Договарящи се
страни
ще се стремят да създават необходимите правни, икономически,
финансови и търговски условия за осигуряване на
възможно най
широко
движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните
инвестиции и
ще осигуряват
тяхната защита.
Член 6
Двете
До
говарящи се страни
ще подкрепят разширяването на
туристическия обмен
, както и развитието на подходящи форми на
сътрудничество в областта на туризма.
Член
7
1.
Двете
Договарящи се страни
ще разширяват и усъвършенстват
транспортните връзки и комуникациите
между тях, включително в рамките
на регионалните инфраструктурни проекти.
2.
Двете
Договарящи се страни
ще се стремят към облекчаване на
митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се
придвижват между тях.
Член 8
1.
Двете
Договарящи се страни
ще насърчават активното и
безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието,
здравеопазването
,
социалните грижи и спорта.
2.
В срок най
късно до три месеца от влизането на настоящия
договор в сила, с цел задълбочава
нето на взаимното доверие, двете
Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна
комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси
,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани
на доказателс
тва исторически извори
за
научно тълкуване на
4
/
6
историческите събития. Комисията представя пред правителствата н
а
Договарящите се страни ежегод
е
н
доклад
за своята работа.
3.
Двете Договарящи се страни
ще организират
по
взаимна
договореност
съвместни чествания на общи исторически събития и
личности, насочени към
укрепване на добросъседските отношения в духа
на европейските ценности.
Член 9
Двете
Договарящи се страни
ще полагат усилия за свободно
разпространяване на информация, като насърча
ват и развиват
сътрудничеството в областта на
средствата за масово осведомяване
чрез
използване
на
възможностите на съвременните
комуникационни
средства.
Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на
творците от двете
с
трани.
Член
10
Двете
Договарящи се страни
ще разширяват сътрудничеството си в
правната и консулска област
и по
специално по граждански, наказателни и
административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и
социални проблеми
на техните граждани
.
Член
11
1.
Нито една от
Договарящите се страни
няма да предприема,
подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат
неприятелски характер.
2.
Нито една от
Договарящите се страни
няма да допуска нейната
територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи,
които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и
застрашаващи спокойствието и сигурността на другата
Договаряща се
страна
действия.
3.
Двете
Договарящи се стр
ани
нямат и няма да предявяват
териториални претенции една спрямо друга.
4.
Всяка от
Договарящите се страни
има право да защитава
правата и интересите на своите граждани, на територията на другата
страна, в
съответствие с
международното право.
5
/
6
5.
Република Ма
кедония
потвържда
ва
, че нищо от нейната
Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или
някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на
Република България
, с цел защита на статута и правата на лица, които не са
граждани
на Република Македония
.
6
.
Двете
Договарящи се страни
ще предприемат ефикасни мерки за
предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции
и агенции и
ще
обезкуражават
дейности на частни субекти, насочени към
подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които
биха навредили на техните отношения.
Член 12
1.
В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор,
две
те
Договарящи се страни
ще
учр
едят
Съвместна м
еждуправителствена
к
омисия
.
Комисията се съпредседателства
от
министрите на външните
работи
и включва висши официални представители
на двете
Договарящи
се страни
.
2.
Съвместната м
еждуправителствен
а
комисия
ще провежда
редовни
срещи един път годишно, с цел
преглед на ефективно
т
о
прилагане
на този Договор
,
приемане
на
мерки
за подобряване на двустранното
сътрудничество
, както
и решаване на възникнали по време на
изпълнението на Договора
въпроси
.
Всяка от
Договарящите се страни
мо
же, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни
срещи на
Съвместната междуправителствена
комисия.
Член
1
3
1.
Този Договор
подлежи на ратификация съгласно
конституционните изисквания на
Договарящите се страни
. Този
Д
оговор
влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на
двете
Договарящите се страни
и остава в сила за неопределен период от
време
.
2.
Този
Договор може да бъде измен
я
н
с писмено
то
съгла
сие
между
двете Договарящи
т
е се страни
. Измененията се договарят по
дипломатически път и
влизат в сила
в съответствие с
а
линея 1 на този
ч
лен.
3.
Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез
изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
6
/
6
Договорът ще престане д
а бъ
де в сила една година след датата на
получаване на това уведомление.
Член 14
Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да
противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете
Договарящи се страни са страни
.
Подписан в
……………
……
..
на
……………
…………
.
в два
оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на
Договарящите се страни
български език
,
съгласно Конституцията на
Република България, и
македонски език
,
съгласно Конституцията на
Република Македония
,
като и
двата текста
имат еднаква сила
.
ЗА
ЗА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *