home~AOme3t~AvjZXe_j

На 7 юни-Общо събрание на „Слънчев бряг“ АД

Приходите от дейността на „Слънчев бряг”АД за 2018 г. са 3 761 000 лв, разходите са за 3 870 000 лв
Свикват редовно общо събрание на акционерите в „Слънчев бряг”АД, където  ще  приемат доклада за дейността на дружеството, доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД за 2018;  приемане на доклада на Одитния комитет,освобождават  от отговорност  Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018 – 31.12.2018;  приемат предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2018 и да не се изплащат дивиденти.
Капиталът на дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите /ОСА/, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.                                                                                         

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 10.04.2019 – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.                                                                                                                                                          

 

0706

На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД на 10.04.2019 в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров-изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно за свикване на Редовното общо събрание на акционерите.

 

       Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров свиква  Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и материали за общо събрание на акционерите на 07.06.2019 от 11:00 ч. в гр. Несебър в административната зала на Главната дирекция  в кк „Слънчев бряг”.Предложенията за решения в дневния ред са:

– Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г., приложен в писмените материали за ОСА;

Приемане на годишния финансов отчет за 2018г. и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2018г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2018г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2018г., приложени в писмените материали за ОСА;
Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.;

– Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2018г. рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г.; проект за решение – ОС приема доклада рег.№ В02-00-49/09.04.2019 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

– Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.; проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2018г.;

– Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018г.; проект за решение – Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2018г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2018г. и да не се изплащат дивиденти;

– Приемане на решение за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви”, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител Маргарита Пологова; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите на дружеството във връзка с доклад вх.№В02-00-51/09.04.2019г. на главния счетоводител Маргарита Пологова за покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902,11 лева от статия „Резерви”, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година да останат в неразпределени загуби от минали години. Поради наличие на загуба за 2018 година да не се изплащат дивиденти;

– Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2018г. – 31.12.2018г.;

– Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2019г. и сключване на договора с него по препоръка на ОСА; проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 24.06.2019 от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *