/ Георги Димитров

В специална декларация от името на четирите формации в коалицията от трибуната на Народното събрание беше поискана оставката на главния прокурор Иван Гешев. Декларацията бе от името на управляващото мнозинство – „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“.

От парламентарната трибуна председателят на ПГ „Продължаваме Промяната“ Андрей Гюров настоя, че с оставката си главният прокурор ще поеме отговорност за своите действия и ще даде възможност на българската прокуратура да изпълнява пълноценно конституционните си функции в защита на публичния интерес, върховенството на правото и правата, и свободите на гражданите. След декларацията депутатите от управляващото мнозинство станаха на крака и му ръкопляскаха.

 

Иначе като мотиви в декларацията бяха изтъкнати редица констатации от международни доклади и документи на Европейския съюз.

Гюров визира системно ниските нива на обществено доверие към главния прокурор според обществено проучване на Алфа Рисърч, масовите граждански протести, бездействието на прокуратурата и нейното ръководство за разследване на случаите на корупция по високите нива на властта, довели до налагането на безпрецедентни санкции по закона Магнитски, които по думите му увреждат международния авторитет на страната, както и липсата на ефективно разследване по дела с висок обществен интерес, сред които „източването и фалита на КТБ, казусът с Апартаментгейт, казусът с необяснимото богатство, демонстрирано в резиденцията на бившия министър-председател.“

В текста на декларацията се визира избирателното активиране на ръководството на прокуратурата в съответствие с политическата конюнктура, както и редица политически мотивирани изказвания и конкретни действия на главния прокурор.

В текста се подчертава нарушаването на законови професионални и етични стандарти във връзка с огласяването на информация, придобита със специални разузнавателни средства, включително по отношение на държавния глава, както и случаи на нахлуване на въоръжени лица на пряко подчинение на главния прокурор в главната сграда на президентството и извършване на действия, отменени като незаконосъобразни от съда.

В началото на текста се посочва, че коалицията отчита, че системната ерозия на върховенството на правото в България се дължи на изграждането на олигархични зависимости между институциите, на корупцията по високите нива на властта през последните десетилетия и на липсата на ефективно разследване и упражняване на обвинителна функция от българската прокуратура.

Гешев определи исканата му оставка като кризисен пиар

Иван Гешев
Георги Димитров

Иван Гешев коментира поисканата му оставка на влизане във ВКС: „Не съм запознат, защото пътувах. Но това, което мога да кажа, е, че днес не е денят, в който да обсъждаме българска политика, още повече кризисен пиар най-вероятно. Важният ден е процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. Пожелавам успех на Захарова„, заяви Гешев.

Минути по-късно от пресслужбата на Прокуратурата изпратиха до медиите позиция по поисканата оставка. В нея се казва:

„Ръководството на Прокуратурата на Република България оценява като крайно неприемливо и грубо посегателство над върховенството на правото и независимостта на съдебната власт, политическата декларация, представена на 14.01.2022г. в Народното събрание. Още повече, че за прочитането на същата се използва трибуната на българския парламент.

Според обвинението „този политически акт е пример за пряко нарушаване на разделението на властите, гарантирано от Конституцията на Република България“. „Политическата декларация напълно потвърждава, многократно изразените от ръководството на ПРБ, в т.ч. и с писмо до европейските институции, посолствата на страните членки на ЕС, Великобритания и САЩ, опасения за растящия у нас риск от сериозно и непоправимо накърняване на независимостта на прокуратурата като част от съдебната власт и трайно отстъпление от водещия принцип в Европейския съюз за върховенство на правото“, се казва още в позицията.

От ръководството на прокуратурата смятат, че представената декларация има изцяло политически характер. „Единствената цел на същата е опит за отклоняване на общественото внимание от реалните социални, икономически и  здравни проблеми, пред които са изправени българските граждани“, завършва позицията.

…………………………………………….

ДЕКЛАРАЦИЯна управляващата коалиция и парламентарните групи на ПродължавамеПромяната, БСП за България, Има такъв народ и Демократична България
Коалицията:
Като отчита, че системната ерозия на върховенството на правото в страната седължи на изграждането на олигархични зависимости на институциите, накорупцията по високите нива на властта през последното десетилетие, и налипсата на ефективно разследване и упражняване на обвинителна функция отбългарската прокуратура;
Като взе предвид, че статутът и функциите на главния прокурор сеотклоняват съществено от установените стандарти на Европейския съюз иСъвета на Европа, както и че липсват ефективни механизми за търсене наотчетност и отговорност на главния прокурор;
Като отчита системните констатации и препоръки на институциите наЕвропейския съюз в различни официални документи по отношение липсатана ефективност в разследването на корупцията по високите нива на властта – а именно: Доклад относно върховенството на правото за 2020 г., Доклад поМеханизма за сътрудничество и проверка от 2018 г., Резолюция наЕвропейския парламент относно принципите на правовата държава иосновните права в България;
Като има предвид конкретните констатации в Резолюцията на Европейскияпарламент от 8 октомври 2020 г. относно принципите на правовата държаваи основните права в България, цитирам:„загриженост във връзка с продължаващата липса на разследвания закорупция по високите етажи, които да водят до осезаеми резултати;необходимостта от провеждане на сериозни, независими и активни разследвания и постигане на резултати в борбата с корупцията,организираната престъпност и изпирането на пари, както и от задълбоченопроучване на твърденията за корупция по високите етажи след звукозаписите,появили се през лятото на 2020 г., както и във връзка със скандала
1
„Апартаментгейт“, скандала с къщите за гости, аферата с танкера, случая скрайбрежния имот в „Росенец“ и скандала, свързан с предполагаемотонезаконно прехвърляне на пари от Българската банка за развитие, като всичките – взети заедно – говорят за дълбоки и системни слабости във връзка спринципите на правовата държава и антикорупционните мерки в България;“край на цитата.
Като отчита позицията на Европейската комисия по Националния план завъзстановяване и устойчивост, в която изрично се настоява за въвеждане наефективен механизъм за разследване, отчетност и отговорност на главнияпрокурор, както и мерки за гарантиране на върховенството на правото катоусловие за получаване на финансиране на проектите по плана; 
Като взе предвид, препоръките и стандартите на Венецианската комисия наСъвета на Европа по отношение на осигуряване на ефективно разследване,отчетност
и отговорност на главния прокурор – Становище на Венецианскатакомисия по Закона за съдебната власт от 2017 г., Становище наВенецианската комисия по Закона за изменение и допълнение наНаказателнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт относнонаказателното разследване на висши магистрати от 2019 г.;
Като взе предвид Решението на Европейския съд по правата на човека от 5ноември 2009 г.,
 Колеви
 с/у
 България
 (жалба № 1108/02) относно липсата наефективен механизъм за разследване по отношение на главния прокурор;
Като отчита, че според Индекса за върховенство на закона на
World Justice Project 
 за 2021 г. България е класирана на 62-о (и предпоследно за Съюза)място от 139 държави; като има предвид, че според Индекса за възприеманена корупцията за 2020 г. на
Transparency International 
 България се нарежда на69-то място в света от 180 държави и e на последните места в класацията в рамките на Европейския съюз;
Като отчита системно ниските нива на обществено доверие в главнияпрокурор – 10 % през 2021 г. (по данни на Алфа Рисърч), както и масовитеграждански протести през 2020 г., поставящи искане за оставка на главнияпрокурор;
2
Като отчита бездействието на прокуратурата и нейното ръководство за разследване на случаи на корупция по високите нива на властта, довели доналагането на безпрецедентни санкции по силата на Глобалния закон„Магнитски“ на САЩ, които увреждат международния авторитет на страната;
Като взе предвид липсата на ефективно разследване на случаи или напредъкпо дела с висок обществен интерес: делата по източването и фалита на КТБ,казусът „Осемте джуджета“, казусът „Апартаментейт“, казусът снеобяснимото богатство, демонстрирано в резиденцията на бившияминистър-председател;
Като отчита избирателното активиране на ръководството на прокуратурата всъответствие с политическата конюнктура и зависимостта от управлявалитеформации до месец май 2021 г.;
Като обръща внимание на редица политически мотивирани изказвания иконкретни действия на главния прокурор, в т.ч. публично изразени негативниоценки и квалификации за отделни политически лидери, както и близкитеотношения с други политически лидери;
Като подчертава нарушаването на изрични законови, професионални иетични стандарти във връзка с огласяването на информация, придобита съсспециални разузнавателни средства (СРС), включително и по отношение надържавния глава;
Като подчертава, случаи на злоупотреба с власт във връзка спротивоконституционното нахлуване на въоръжени лица на прякоподчинение на главния прокурор в официалната сграда на Президентството иизвършване на действия, които са отменени като незаконосъобразни от съда;
Като подчертава, че главният прокурор не е защитил конституционните правана гражданите на мирен протест като е допуснал пряко подчинената муСпециализирана прокуратура да поиска масово прилагане на СРС поотношение на стотици мирно протестиращи български граждани (в т.ч.
3
опозиционни политически лидери, журналисти, граждански активисти),окачествени като заплаха за националната сигурност;

Като отбелязва, че във Висшия съдебен съвет е внесено от министъра направосъдието мотивирано искане за освобождаване на главния прокурор наоснование чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията и в съответствие със Закона засъдебната власт;
Като има предвид, че в българската прокуратура работят и много достойнипрофесионалисти, които не могат да демонстрират своята ефективност вусловията на ръководство, което е загубило общественото доверие иинституционална подкрепа, включително на европейските и американскитепартньори;
Като отчита, че към настоящия момент липсват други ефикасниконституционни механизми за осъществяване на отговорност на главнияпрокурор,
ПРИЗОВАВА:
главният прокурор на Република България г-н Иван Гешев да подаде оставка,като по този начин поеме отговорност за своите действия и даде възможност на
българската прокуратура да осъществява пълноценно конституционните си
функции в защита на публичния интерес, върховенството на правото и правата и
свободите на гражданите.