Министерският съвет удължи до 24 февруари 2023 г. срока на действие на Програмата за хуманитарно подпомагане на украинските бежанци.

Уточнява се, че в удължения период на действие ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази.

Помощта ще се използва в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон, както и в обекти, за които са изпълнени следните условия:

– са държавна собственост или общинска собственост, или собственост на публични предприятия, без оглед на правноорганизационната им форма;

– са места за настаняване, по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър;

– са посочени в списък, утвърден от Ръководителя на Временна оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със заповед на премиера през октомври.

Украинците остават в хотелите, новите бежанци отиват в държавни бази

Украинците остават в хотелите, новите бежанци отиват в държавни бази

Мярката остава в сила още четири месеца

Помощта ще се използва и в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица, с предоставена временна закрила, за които са изпълнени следните условия:

– към 31 октомври са се ползвали от Програмата и са били настанени в категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване;

– в периода от 1 до 15 ноември са продължили да се ползват от Програмата и са били настанени в същото категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31 октомври;

– през периода от 16 до 24 февруари 2023 г. продължават да са настанени в същото място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31 октомври.

Лицата, извършващи дейност в обектите, вписани в Националния туристически регистър и в Регистъра на места за подслон, участват в програмата, като предоставят на бежанците нощувка с размер на помощта от 15.00 лв. без ДДС, респективно 16,35 лева с включен ДДС при ставка в размер на 9% за категоризираните места за настаняване и 18,00 лева с включен ДДС при ставка в размер на 20% за некатегоризираните места за подслон.

Посочва се, че разходите за ДДС са за сметка на Програмата.

Хотелиерите искат вече по 50 лв. на ден за украински бежанец

Хотелиерите искат вече по 50 лв. на ден за украински бежанец

И 9% ДДС върху всички услуги, включително ски уроци

От днес настаняването на бежанците се извършва само в обектите държавна или общинска собственост от Временна оперативна група към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя.

Въвежда се задължение за подаване на декларация за съответствие, подписана с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg

Припомняме, решението за преместването на украинските бежанци от хотелите в държавните бази бе взето от служебното правителство в края на октомври. Това породи вълна от недоволство сред потърсилите закрила у нас. Украински бежанци организираха протести в Слънчев бряг, Златни пясъци и Приморско, за да изразят несъгласието си с това решение.

Пореден протест на украински бежанци, този път в Кранево

Пореден протест на украински бежанци, този път в Кранево

Те не желаят да бъдат местен в държавни бази

В края на октомври от хотелиерския бранш поискаха нова програма за бежанците, при която за една нощувка да се плаща сума над 50 лева, така че новата програма както да подпомага бежанците, така и да бъде в помощ както на хотелиерите, за да запазят персонала си.

В момента за настаняване на бежанци на хотелиерите се заплаща по 10 лв. на нощувка без изхранване и по 15 лв. с осигуряване на храна.

В началото на настоящия месец временна оперативна група към Националния съвет по миграция се зае с кризата с въпроса с украинските бежанци.

Появиха се и подозрения, че броят на идващите у нас украинци се е увеличил последните седмици заради снимки на турагенции към български хотели, които са пуснали обяви за почивка в Украйна.