DJI_0761 (1)

Слънчев бряг АД се присети за училището по туризъм в комплекса *

Решиха на  Общото събрание на акционерите в „Слънчев бряг”АД :

            Продават недвижим имот на поземления имот в кк „Слънчев бряг-запад” с площ 4 491 кв.м

            Приходите от дейността на „Слънчев бряг”АД за 2018 г. бяха 3 716 000 лв, разходите – 3 870 000 лв, а за 2019 г. приходите са 3 694 000 лв, а разходите – 4 223

000 лв.
           

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в размер на 151 566,55 лв., а членовете на Одитния комитет  получават възнагражденията си за 18 000 лв.                   

          Не се разпределя печалба за финансовата 2019 г. и не се изплащат дивиденти.

 

Максим МОМЧИЛОВ        

       Гласуваха по поканата на изпълнителния директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров на Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и материалите за общо събрание на акционерите на 30.07.2020 г.                                                                                                                                  

            В РОСА на Съвета на директорите  за дейността на дружеството през 2019 г. бяха включени 14 точки.По т. 1 приеха  Доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2019г.,а за решението  на ОС приеха доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.Начинът  на гласуване  бе: за, против, по своя преценка, въздържал се.По същия начин се гласува и по останалите точки.

           Следващата точка бе за приемане на годишния финансов отчет за 2019г. рег. №В 01-00 -39/10.03.2020г. и към Финансовия отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г., както  и одитния доклад на регистрирания одитор Дафин Средков  дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „Оптима одит 2016”ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2019г.

           За приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. гласуваха решението на ОС: доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и,приемане на доклада № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019г.Другото решение на ОС бе: приемане на доклада № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.

На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД на 05.06.2020 г. в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров-изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 151 566,55 лв. Брутните заплати в размер на 750 лв,членовете на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2019: Венцислав Терзийски-председател и, членове Тони Петров  и Теодор Марковски  получават възнаграждения в размер на общо 18 000 лв.                    

             ОС прием доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.,а предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2019,  приеха  предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2019 и да не се изплащат дивиденти.

            По т.14 ОСА дадоха съгласието си за продажба на недвижим имот,с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев бряг-запад”, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, със застроена площ 3032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия – стол Балкан (незавършен обект); сграда със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на  730 000 (седемстотин и тридесет хиляди) лв. без ДДС.

По отношение на Община Несебър да се допусне разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и допускане на прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към общината. Оправомощаха председателя на съвета на директорите да сключи сделката с Община Несебър

             Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.06.2020 – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, бе 1 957 808 акции.

……………………………………..                                                                         *ЗАГЛАВИЕТО Е НА РЕДАКЦИЯТА !

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *