18767703_1029936973806422_8278292893249614578_n

Красимир Косев:Щастлив съм,че предотвратих продажбата на 20 декара от стария Несебър !

На снимката горе:Старият Несебър-Обект на Световното културно наследство и теренът зад паркинга,където щеше да се изгражда на 20 декара общинска собственост „делфинариумът“

Връщам се към този показателен случай ,за да напомня как някоя общинска власт се отнася към безценна общинска собственост,как общинският съвет първоначално подкрепя това безумие и как ,макар и по-късно ,същия общински съвет взема правилното решение.

И нещо много важно-вижда се как макар и един-единствен общински съветник,използвайки своите правомощия ,може да се бори с крещящо беззаконие и да постигне успех.

Screenshot_6-2Дано в новия общински съвет,който ще бъде избран на 27 октомври има повече загрижени за общината и нейните жители и гости личности,които засега само обещават,но малко от досегашните са направили нещо конкретно!

…………………………………………………………………

 

DSC03171 copyПреди 15 години и 7 месеца,на 20 март 2004 година в интернетпространството сепояви за пръв път Електронното издание за Несебър и региона „Несебър нюз” –

www.nessebar-news.com.Една от причините за това бе желанието ми в Несебърда има още една възможност за информация и гласност,както за събитията вобщината,така и за страната и света.

 

По това време „Несебър нюз” бе един отмалкото интернет- вестници в страната и през годините той се утвърди катонадежден и обективен източник за събитията,поднасяни обективно,балансирано и безпристрастно.Щастлив съм,че изданието има много приятели в общината,страната,а и по света.

 

С надеждата ,че „Несебър нюз „е помогнал за правилният избор на избирателите от община Несебър за техният вот на 27 октомври,с пожеланието за едно още по-добро управление в община Несебър и страната,публикувам два материала отархива на сайта,защото думите отлитат,а делата и написаното остава !

………………………………………………………………………………………

 

КРАСИМИР КОСЕВ :СТАРИЯТ НЕСЕБЪР НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ „ПОСИПАН СЪС СОЛ „+

 

Публикувано : 05-Септември-2007

 

nessebar-news.com

 

Красимир Косев- общински съветник в Несебър, е внесъл предложение доместният парламент, за анулиране на крайно неизгодна и застрашаващастатута на Стария Несебър – Световен паметник на културата, сделка с„Феста холдинг „АД за изграждане на „Делфинариум” на 20 декара врезервата.

Косев ,който вече три години алармира компетентните институции запроблема, очаква да бъде подкрепен от своите колеги-общински съветници и по този начин да бъде предотвратено най-голямото посегателство към световната историческа ценност .

 

Публикуваме неговото предложение до Общинския съвет в Несебър,което ще се разгледа на предстоящото му заседание,както и „Хронология на една одисея …”

 

ДО

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ГР.НЕСЕБЪР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ КРАСИМИР КОСЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

 

С решение № 49 по точка 17 от дневния ред на проведеното на 12.02.2004 год.заседание на Общински съвет Несебър сме приели решение,според което на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА за имот № 9047, актуван с акт за ЧОС № 838/25.07.2000 год. на площ от 28152.62 кв. м. е дадено съгласие от наша страна да сепроведе процедура за обособяване на два самостоятелни имота единият наплощ от 20 дка.

След влизане в сила на процедурата по разделяне на имота едадено съгласие да се проведе конкурс за продажба на новообразуваният имот .

 

Със заповед № 112 / 30.03.2005 год. кмета на общината е открил процедура по продажба на имот при условия подробно изписани в цитираната заповед .

Поставените условията на участниците в конкурса, определени от кмета Н.Трифонов, са предопредели фирмата, която го е спечелила – “Феста Холдинг”АД.

Според условията на конкурса, върху имота следва да бъде изграден атракцион“Делфинариум”.

 

Неведнъж през изминалите три години съм твърдял ,чеиздадената заповед от кмета на общината противоречи на приетото наше решение, както и на категоричното становище на отговорни институции свързани с опазването на световното културно наследство в България .

Както вероятно си спомняте ,аз бях единственият общински съветник,който аргументирано се противопостави и гласува „против” това решение.

 

В становището на Директора на НИПК, дадено във връзка с мой сигнал се казва,че е „нецелесъобразно разполагането на “Делфинариум“ в предвиденият за застрояване имот пл. № 9047 кв.18 а по плана на гр. Несебър – Стара част тъй като съоръженията и застройката ще бъдат в отличие от традиционния мащаб и ще доведат до уплътняване застрояването на полуострова.”

 

В становището се посочва, също „ че евентуално ново застрояване следва да бъде подчинено на целта за изтъкване богатството на паметниците на културата, разположени вСтаринен Несебър .”

Копие от това становище,което прилагам е изпратено и дотогавашния кмет на общината – Трифонов.

 

Независимо от становището на НИПК, след проведеният конкурс, кмета на Общината, без да е изпълнена първата част от прието решение на Общински съвет(за обособяване на два самостоятелни имота), е сключил Предварителен договорза продажба на 20 дка общински терен , с условие в него да бъде изграденатракцион “Делфинариум“, въпреки, че заданието за Подробен устройствен план за защитени територии на културно историческото наследство, в каквато територия попада имота ,не е съгласувано с Националния институт за паметницина културата, което на практика означава и нарушение на процедурата на чл. 125 ал.5 от ЗУТ.

 

В Предварителният договор за продажба, задължението да се вземе такова съгласие е вменено на купувача “Фелста холдиг” АД, като е договорено, че в случай на отказ да бъде дадено такова съгласие, предмет на окончателният договор ще бъде прехвърлянето на имота посочен по- горе в докладната записка

Считам, че след като предварително е било известно на кмета на общината Становището на НИПК ,същият целенасочено в противоречие с интересите на общината е дал възможност фирмата “Фелста холдиг” АД да придобие собствеността върху общински имот, без да изпълни условията по договора за изграждане на атракциона.

 

В конкурсната документация, утвърдена от кмета на Общината, не е предвидено разсрочено плащане на продажната цена, но в сключения предварителен договор е определено цената да се плати на три вноски, което не само поставя останалите участници в неравностойно положение, но и противоречи на конкурсните условия. Тези нарушения са отразени в одиторски доклад на Сметната палата.

 

Уважаеми колеги,

Без да навлизам в повече подробности ,считам че изложените от мен по-горе обстоятелства, водят до един безспорен извод, че кмета на Община Несебър – Н.Трифонов в противоречие на приетото от Общинският съвет решение е сключил един значително неизгоден договор – продажбата на имот – общинска собственост и по този начин е засегнал интересите на цялата община.

”Продажбата” е извършена на изключително занижена за безценентерен цена по „оценка”,която не е утвърдена от Общинският съвет.

 

Предвид изложеното, Ви предлагам да бъдат приети следните

Решения :

 

  1. На основание чл. 21ал.1 т.8 от ЗМСМА задължава кмета на Община Несебър да предприеме незабавни действия за разваляне на Предварителният договор за покупко – продажба на недвижим имот общинска собственост сключен с “ Феста холдинг “ АД, тъй като същият противоречи значително на интересите на Община Несебър.

 

  1. До приключването на процедурата по т.1 на „Феста холдинг”АД да не се издават строителни разрешения за терена,предмет на оспорването.

 

03.09.2007 г.

Подпис:

/Красимир Косев/

……………………………………………………………………………………………………

 

ХРОНОЛОГИЯ НА ЕДНА ОДИСЕЯ ,ФИНАЛЪТ НА КОЯТО МЕ НАПРАВИ ЩАСТЛИВ

 

Казвам се Красимир Косев, живея и работя от 35 години в община Несебър./текстът е от 2004 година!/

 

По

образование съм филолог, историк и журналист. От 1988 до 2007 година бях общински съветник в Общински съвет – Несебър, като в периода 1995-1997 и 1999- 2003 – Председател на Общинския съвет- Несебър.

 

На 12. 02.2004 година аз бях /за съжаление/ единственият общински съветник,който на заседанието на Общинския съвет се противопостави на безумната идея за изграждане на „Делфинариум” на огромна площ в чертите на резервата Старинен Несебър.

 

Тогава на база „писмо за намерения” от Петя Славова-Председател на УС на„Феста Холдинг”, писмо без печат и изходящ номер , кметът на общината Трифонов предложи да се предостави Терен от 20 декара на полуострова за изграждане на атракциона!

 

Въпреки аргументите ми, че това съоръжение може да се изгради на всички други места в община Несебър, но не и в старата част на резервата, бе взето Решение №49 пр.4 /12.02.2004г.

Това решение, както е записано, по никакъв начин не дава право за провеждане на процедури за конкурси и изграждане на ДЕЛФИНАРИУМ, а само за продажба на земя, което също не е без значение,защото теренът е отвоюван от морето и е спорна неговата общинска собственост.

 

Този факт ме принуди да напиша писма до Министерството на културата, НИПК,Археологическия и Исторически музей и Областният управител на Бургас, с цел да се предотврати реализирането на тази налудничава идея .

Основание за моята реакция и тревога бе Законът за паметниците на културата,специалното постановление на МС №174/03.09.1991 г.за определяне границите на резервата „Старинен Несебър”-световна културна ценност и тревогата ми за поредната опасност за старинния град.

 

Получих отговор от Националният институт за паметниците на културата и от Министерството на културата, които са с копие до кмета на общината. В тях е изразено категорично несъгласие с идеята за изграждане на делфинариум в резервата Старинен Несебър.

В отговорът на Областният управител Иван Витанов се казва: ”Видно от диспозитива на решение №49 Общинският съвет Несебър дава своето съгласие за провеждане на процедура, при която да се обособят два самостоятелни имота, единият на площ до 20 дка, след което да бъде проведен конкурс за новообразуваните.

В разпоредителната част не е предвидено застрояване на имота за нуждите на „Феста холдинг”АД, нито е предвидено изграждане на делфинариум.”.

 

Въпреки всичко това, кметът на община Несебър-Трифонов, след една година издаде Заповед № 112/30.03. 2005 г. за провеждане на конкурс за продажба на терен в Стария Несебър за изграждане на атракцион ДЕЛФИНАРИУМ.

Тази заповед е в противоречие с редица закони, а и със самото Решение №49 на Общинския съвет-Несебър, в което не се визира изграждането на ДЕЛФИНАРИУМ. Тя противоречи и на категоричното становище на отговорните институции, свързани с опазване на Световното култерно наследство в България и света.

 

Нарушени са и процедурите за обявяване на конкурса, не е приета от Общинския съвет и оценката за имота, предложен за продажба на база на смехотворни критерии.

 

Последващи публични изяви на местната власт в Несебър недвусмислено показват желанието да се реализира идеята, в която освен реални щети за града и общината са налице и съмнения за корупция и икономически интереси. Всичко това се прави, въпреки категоричното становище на компетентните органи,които се грижат за опазването на Несебър.

 

С този въпрос се заеха и журналисти, които притежават доказателства от НИПК и Областен управител-Бургас, че подобно строителство е недопустимо, предвид статута на Стария Несебър-Световен паметник на културата.

На 07.10.2005г. в деня за парламентарен контрол в Народното събрание, въпросът за опазването на Стария Несебър бе поставен от бургаският депутат от „Атака” Тодор Батилов и от неговият колега проф. Станислав Станилов.

На техният въпрос отговори министър Гагаузов, който обяви позицията на НИПК, че не съгласува проекта за изграждане на атракциона.

 

На 14.10.2005 г. също по време на парламентарния контрол на същите въпроси подробни отговори дадоха премиерът Сергей Станишев и министър Стефан Данаилов. Последният изрази и личната си тревога за опазването на Несебър.

Считам, че са налице редица доказателства, свързани със злоупотреба с власт от кмета на община Несебър, който превратно тълкува решение на Общинския съвет и създава условия за облагодетелстване на определена фирма.

Саматапроцедура за проведеният „конкурс” страда от редица пороци, свързани с текстана заповедта, срокове, обявления, гласност и др.

 

Ето някои от тях :

– Теренът, обект на сделката, е отвоюван от морето и следователно е държавна ,а не общинска собственост. За тази цел държавата е вложила огромни средства,организация и усилия и отрежданията на подробния план за тази териториясъгласно Закона за устройство на територията е за защитена територия .

– Налице е неправилно актуване на отвоюваната от морето територия като“общинска собственост”, с което е нарушен закона и Конституцията;

– Решението на Общинския съвет не визира организиране на Конкурс заизграждането на Делфинариум, а продажба на идеални части от недвижим имот-частна общинска собственост. Това посочва в писмо и Областният управител наБургас.

– Заповедтта за провеждането на „конкурса” предопределят предварително и еднозначно неговия победител, защото реално ограничава участието на конкурентни фирми до само една.

– Започнало е финализиране на „сделката”, въпреки категоричното становище на компетентните органи, че на този терен е недопустимо ново строителство.

– Сключен е дори „предварителен договор”, преди съгласуване на проекта с НИПК, което за Стария Несебър е недопустимо.

– Липсва оценка на лицензиран оценител за стойността на терена /20 декара в Стария Несебър-безценна земя/, която да е приета от Общинския съвет и да е изготвена съгласно закона.

На практика “Феста холдинг” АД получава с предварителния договор безценната държавна земя срещу сума от около 241 лева за квадратен метър. Реципрочно за такава сума може да бъде продадена и Боянската църква, която датира от по-късен археологически и исторически период.

– Ценността на града –музей Несебър е в неговата античност, повече от 60 църкви и археологически разкопки, възрожденска архитектура, специфична географска даденост, но едва ли в наличието на Делфинариум, какъвто обикновена се изгражда в градове, имащи нужда от развитие на туризма.

Несебър и в момента се радва на повече туристи и интерес, отколкото е капацитета на малкия полуостров. Не случайно ЮНЕСКО е оценил града като уникален през 1983 година.

 

В Доклад на Сметната палата след проверка в община Несебър се казва :„След проведен конкурс е сключен предварителен договор за продажба на 20 дка общински недвижим имот в старата част на Несебър за изграждане на атракцион

„Делфинариум“, но е създадена възможност фирмата да придобие собственост върху общински имот, без да изпълни условията по договора за изграждане на атракциона. „

 

Въпреки изводите на Сметната палата и досегашните ми сигнали до Прокуратурата , е налице впечатляващо равнодушие и повърхностни тълкувания и заключения, независимо от крещящите нарушения на закона.

В крайна сметка всичко това се прави въпреки категоричното становище на компетентните органи, свързани с опазването на Стария Несебър – Световна културна ценност, че такова строителство е недопустимо. Налице според мен са и нарушения, извършени от общинските органи за Териториално-селищно устройство, които са били длъжни да се противопоставят на такава безумна идея.

 

Във връзка с всичко това на 3 септември 2007 година внесох до Общинския съвет в Несебър предложение да започне процедура за обявяване нищожносттана крайно неизгодната за общината сделка с „Феста холдинг”АД ,за да бъде спасен уникалният и световноизвестен Старинен Несебър.

На проведеното заседание в края на предишният мандат ,всички присъстващи

общински съветници гласуваха ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ДОГОВОР С „фЕСТА ХОЛДИНГ“

Процедурата бе финализирана през 2011 година,когато кметът на Несебър Николай Димитров предложи решение за прекратяване на неизгодният за общината договор,о общинските съветници се съгласиха авансовата сума да бъде върната на „Феста холдинг“.

Така приключи една седемгодишна одисея,която показа големите възможности на гражданската позиция,подкрепена от една разумна местна власт.

Красимир Косев- общински съветник в Несебър -1988- 2007 г

 

……………………………………………………………………………….

+ След като Рим победил Картаген след Третата Пуническа война -146 г.пр.н.е.,по решение на Сената, цялата земя на държавата трябвало да бъде засипана със сол ,за да не може да се използва.

 

Вероятността римялните да са обезплодили земите на Картагенер/Картаген/чрез насипване на сол е малко вероятна, защото по това време солта е много скъпа стока – с нея са плащали заплати (на англ. salt – сол, salary – заплата).

„Посипан със сол” обаче остава метафора, означаваща „разрушение”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *