epa06603078 Members of Parliament vote on the Guidelines on the framework of future EU-UK relations at the European Parliament in Strasbourg, France, 14 March 2018. The MEPs have signs reading '#allforjan' on the tables. In the afternoon the MEPs debate on the safety of journalists across the EU referring to the murder of Slovak investigative journalist Jan Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova.  EPA/PATRICK SEEGER

Настимир Ананиев: Волт изпрати протестно писмо до председателя на Европейския парламент

 

Властта не трябва да е по-важна от нашите ценности!

Партия Волт изпрати протестно писмо до председателя на Eвропейския парламент Давид Сасоли. Писмото е подписано от евродепутатa на Волт – Дамиан Бьозелагер, Рениер Ван Ланшот – съпредседател на Волт Европа и Настимир Ананиев – председател на Волт България.

В писмото Волт настоява за реакция от Европейския парламент срещу двойния стандарт изразен в подкрепата на Европейската Народна Партия (ЕНП) към правителството на Бойко Борисов и неадекватното използване на европейски средства. На 10 юли тази година ЕНП в лицето на Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в парламента, заяви:

„Групата на ЕНП подкрепя изцяло българското правителство на Бойко Борисов и неговите усилия да защита на икономиката от негативните ефекти на коронакризиса, борбата с корупцията…“.

„Волт не приема тези двойни стандарти и смятаме, че действията на ЕНП помагат на антиевропейските движения, които искат да унищожат eвропейския проект като цяло“, заяви лидера на Волт за България – Настимир Ананиев.

Първата общоевропейска партия пише на Сасоли, че корупцията, липсата на върховенство на закона и нарушаването на конституционните права на гражданите предизвикват голямо безпокойство.

Дамиан Бьозелагер, член на Европейския парламент за Волт допълни: „Знам, че много от българите не се чувстват част от Европейския съюз, тъй като управляващите ви лишиха от ползите да бъдете част от този съюз, но мога да ви гарантирам, че от Волт ще се борим за прозрачност, за демокрация и правов ред и всички ползи на ЕС а бъдат на разположение на всички български граждани.“

„Всички организации на Волт из цяла Европа подкрепят България и ще работят в посока българските граждани да имат самочувствие като едни истински европейци.“ добави Рениер Ван Ланшот, съпредседател на Волт Европа.

Волт отправи и покана към Давид Сасоли да посети България и да чуе сам гласът на протестиращите вече 39 дни европейци.

 

Текст на писмото на български, а след това може да го видите и на английски:

„Уважаеми президент Сасоли,

Пишем Ви с дълбока загриженост относно последните събития в България, член на ЕС от 2007 г.

Ситуацията, която се развива в момента, е силно притеснителна за гражданите в целия Европейски съюз. Корупцията, липсата на върховенство на закона и нарушаването на конституционните права на гражданите предизвикват голямо безпокойство.

Докато ЕС наблюдава, протестите нарастват всеки ден през последните 35 дни. Пишем Ви от името на първото общоевропейско движение Волт Европа. Волт има привърженици във всяка държава членка и 15 регистрирани национални партии в цяла Европа. Дамиан Бьозелагер е нашият член на Европейския парламент, част от групата на Зелените / Европейски свободен алианс. Волт има общински съветници в България, Германия и Италия.

Нашите български приятели и колеги от Волт България са на улицата, тъй като българските граждани са сериозно разтревожени от развитието в тази красивата страна.
Волт Европа подкрепя протестите в България и исканията на хората за оставката на правителството на Борисов и оставката на главния прокурор Иван Гешев. Причината да ви пишем е изявлението на групата на ЕНП от 10 юли 2020 г., в което Манфред Вебер, председател на групата на ЕНП в парламента, заявява:

„Групата на ЕНП подкрепя изцяло българското правителство на Бойко Борисов и неговите усилия да защита на икономиката от негативните ефекти на коронакризиса, борбата с корупцията… “.

Разбираме, че партията на Бойко Борисов е част от групата на ЕНП, но стотици хиляди българи са на улици из цяла България и всички европейски столици, протестиращи срещу правителството на Бойко Борисов и широко разпространената корупция. Също така протестират срещу неадекватните икономически мерки, свързани с КОВИД кризата, мерки платени от нашите европейски пари, които не достигнаха нито до обикновените хора, нито до малкия бизнес. ЕНП е най-голямата група в Европейския парламент и сигналът, който дава в цяла Европа, е много тревожен. Изглежда се прилагат двойни стандарти, когато ЕНП не подкрепя действията върху това, което се случва в Унгария с Орбан или в Беларус с Лукашенко, но в България с Борисов – те подкрепят!

Подкопаването на европейските ценности и това, което ние отстояваме, е вредно за Европейския проект и вярваме, че вие като председател на Европейския парламент трябва да предприемете мерки и да осъдите корупцията и двойните стандарти в политиката. Всички тези действия наливат масло в огъня на антиевропейските движения и техните усилия за унищожаване на Европейския съюз.

Властта не трябва да е по-важна от нашите ценности!

Искаме да използваме тази възможност да заявим, че твърдо заставаме до исканията на нашето българско крило и неговия лидер Настимир Ананиев. Притеснени сме от липсата на усилия на българското правителство да гарантира стандартите на справедливост, доходи и прозрачност, достойни за България и Европа. Протестите продължават вече месец и със сигурност гласът на гражданите трябва да бъде чут. Бихме искали да ви поканим да посетите София и да се срещнете с европейците, които протестират повече от месец срещу корупцията, за да можете да чуете техния глас и искания от първа ръка.

България остава ценена държава членка на Европейския съюз от 2007 г. с богата история и култура, и е вдъхновяващо да видим европейски граждани да се изправят, като протестират срещу системната несправедливост.
С това писмо искаме да разширим подкрепата си за страната и гражданите на България и горещо да пожелаем исканията на протестиращите да бъдат чути.

Надяваме се да видим някои ясни действия от Европейския парламент, който представлявате.

С уважение,

Рениер Ван Ланшот, съпредседател на Волт Европа

Дамиан Боезелагер, член на Европейския парламент за Волт

Настимир Ананиев, президент Волт България.“

 

Текст на писмото на английски:

„Dear president Sassoli,

We are writing to you with deep concern regarding the recent developments in Bulgaria, an EU member since 2007. The situation which currently unfolds is highly worrisome to citizens across the entire European Union. The corruption, lack of rule of law, and of citizens’ constitutional rights are of great concern. While the EU is watching, have been growing every day for the past 35 days.

We write on behalf of the first Pan-European Movement Volt and represent a transnational following. Volt has supporters in each Member State and 15 registered national parties across Europe. Damian Boeselager is our Member of the European Parliament, part of the Group of the Greens/European Free Alliance. Volt has members in Bulgaria, Germany, and Italy.

Our Bulgarian friends and colleagues from Volt Bulgaria are on the streets protesting, as regular citizens troubled by the developments in their beautiful country. Volt Europa supports the protests in Bulgaria and the demands of the people for the resignation of Borisov’s government and the resignation of chief prosecutor Ivan Geshev.

The reason we write to you is the statement from the EPP group from 10th of July 2020 where Manfred Weber, chairman of the EPP group in parliament states:

„The EPP Group fully supports the Bulgarian government of Boyko Borisov and its efforts to protect the economy against the negative effects of the Coronacrisis, fight against corruption…“.

We understand that Boyko Borisov’s party is part of the EPP group, but hundreds thousands of Bulgarians are on streets all around Bulgaria and all European capitals protesting against the government of Boyko Borisov and the widespread corruption there. Also protesting for the non-adequate economic measures related to the Corona crisis paid by our European money that did not reach the regular people nor small businesses.

The EPP is the largest group in the European parliament and the signal that it gives throughout Europe is very worrying. It looks like double standards when the EPP is acting on what is happening in Hungary with Orban or Belarus with Lukashenko, but Bulgaria with Borisov they support!

The undermining of the European values and what we stand for is damaging for the European project and we believe that you as a president of the European Parliament must act and condemn corruption and double standards in politics.

All these actions give fuel to the anti-European movements and their efforts to destroy the European Union.

Power must not be more important than our values!

We want to use this opportunity to echo our Bulgarian wing and its leader Nastimir Ananiev. We are distressed by the incumbent Bulgarian government’s lack of effort ensuring standards of justice, income, and transparency worthy of Bulgaria and Europe. With these protests having persisted for over a month, certainly, the outcry of citizens deserves to be heard.

We would like to invite you to visit Sofia and meet the Europeans that are protesting for over a month against corruption so you can hear their stories and demands first hand.

Bulgaria has remained a valued EU member state since 2007 with a rich history and a vibrant culture, and it is inspiring to see its citizens rise to the occasion, protesting systemic injustice.

With this letter, we wish to extend our support for the country and the citizens of Bulgaria, and our heartfelt wish that the demands of the protestors be addressed. We hope to be seeing some clear action from the institution that you represent.

Sincerely yours,

Reinier van Lanschot, co-president Volt Europa

Damian Boeselager, Member of the European Parliament for Volt

Nastimir Ananiev, president Volt Bulgaria

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *