До месец България трябва да отговори на запитването на Еврокомисията за мярката, с която подкрепя местното производство. Това стана ясно от съобщение на Еврокомисията.

От ЕК изпращат уведомително писмо на България за мерките, налагани на търговците на дребно за по-благоприятно третиране на местните хранителни продукти. Писмото от ЕК е по направлението Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП.

Оспорваната от големите търговски вериги мярка за подкрепа на местното производство намира подкрепа и от ЕК. В еврокомисията тълкуват подкрепата за местните производители като ограничаваща свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС).

Контрол върху надценките искат родни производители

Контрол върху надценките искат родни производители

Забрана на внос за продукти, които ги има родно производство

„Законодателството ограничава също така свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки. България разполага с един месец, за да отговори на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да изпрати на България мотивирано становище„, пишат от ЕК.

От Министерство на земеделието и храните реагираха моментално на уведомлението от ЕК с заявката, че мярката не засяга свободното движение на стоки, произведени в други държави. Ще бъде изпратен отговор в срок обосновано становище до Европейската комисия.

Постановлението, издадено на основание на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, не предвижда забрана и ограничения за предлагане на продукция от държави членки на ЕС и трети страни. По никакъв начин не се нарушават досегашните доставки в търговските обекти на продукти, внесени от други държави и продукти, които могат да се предлагат на пазара във всички търговски обекти в страната.

Чрез приетото ПМС № 70 бяха предприети спешни мерки на национално ниво, които целят гарантиран и улеснен достъп на потребителите до продукцията на регионални (местни) производители. Действията на Министерството са насочени в подкрепа на българското производство, на малките и местни производители за запазване на поминъка им предвид карантинирани райони, затруднени транспортни връзки и риск от пренасяне на заразата при транспортиране, заявяват още от МЗХ.

Въведените мерки не водят до изкривяване на конкуренцията и вътрешния пазар, а са в ползва на потребителя, без да засягат каквито и да е правила. Същите са приети в условията на безпрецедентна и глобална здравна, икономическа и дори търговска криза.

В чл. 2 от приетото Постановление се определят норми за сурово мляко и за предлагане на млечни продукти, като същото е в процес на промяна след съгласуване със заинтересованите страни, посочват още от МЗХГ.

За България има процедури освен за Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП, и и по отношение на Околна среда и рибарство, Мобилност и транспорт, Конкурентноспособност. Страната ни трябва да обясни защо не е предоставила информация за местата за паркиране, за системата за своевременна информация на пътната обстановка и др. Ето и подробностите:

Относно текущите процедури за установяване на нарушение, започнали от началото на годината досега, Еврокомисията удължава двойно срока за отговор. Правните действия са срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Причина за удължения срок са мерките, предприети срещу разпространението на COVID-19, уточняват от ЕК.

От Комисията ще предоставят възможност на държавите членки да отговорят на всяко официално уведомително писмо и мотивирано становище по откритите производства за установяване на неизпълнение на задължения, в срок от четири месеца вместо обичайните два месеца.

От Комисията призовават България и Полша да улеснят достъпа до правосъдие за оспорване качеството на въздуха.

Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от замърсяване на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО, могат да сезират националните съдилища. За това днес Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма.

Комисията също настоятелно приканва България и други три държави членки да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води.

България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване.

За 71 големи агломерации България не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Поради това от Комисията изпращат мотивирано становище.

Относно договореностите в общността за Енергетика и климат от Комисията изпращат уведомителни писма на всички държави — членки на ЕС, тъй като на са спазили някои от разпоредбите на Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938), и по-специално във връзка със задълженията за уведомяване и прилагането на механизма за солидарност. Само Кипър с оглед на дерогацията, от която се ползва тази държава и на Обединеното кралство, няма да получат такива писма.

Относно сектор Мобилност и транспорт от ЕК са изпратили официални уведомителни писма на 10 държави членки, сред които и България. От ЕК искат отговор за неправилно прилагане на правилата за пътната информация, свързана с безопасността на движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

За липсата или неточното уведомяване в реално време за движението по пътищата, по направлението Интелигентен транспорт, уведомителни писма са изпратени на България и още шест държави членки. Причината – неправилно прилагане на правилата на ЕС за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/962, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Уведомителни писма са изпратени до България и още 10 държави членки и заради неправилно прилагане на правилата на ЕС за мултимодални пътувания, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926.

Днес е решено България и още шест държави да получат уведомителни писма за липса на информация за безопасното и сигурно паркиране. По-конкретно тези държави членки не са предоставили чрез национални точки за достъп информация в цифров формат относно местата за паркиране (напр. местоположение на зоните за паркиране и наличните съоръжения и улеснения), както и относно местата за паркиране, предоставящи динамична информация (напр. наличие на места за паркиране или зони с предимство). Това се изисква от Регламент (ЕС) № 885/2013, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС), пишат от ЕК.

България и още 11 държави от ЕС трябва да обяснят защо не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност. В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията от всяка държава членка се изисква да предоставя тези услуги.

Относно гражданската авиация 11 държави членки, сред които и България ще получат писма за изясняване защо нямат „орган по културата на справедливост“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

Положителната новина за България е в областта на Конкуренцията. Европейската комисия прекратява процедурата срещу България за предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия (DTT). Страната ни е предприела действия в отговор на опасенията на Комисията по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията (2002/77/ЕО), Директивата за разрешение (2002/20/ЕО) и Рамковата директива (2002/21/ЕО).