image-35

Българският професор Илия Пеев – забележителен международен учен

Българският професор Илия Пеев – забележителен международен учен, психолог и моряк, даровит преподавател и знаменит морски изследовател, културолог и миротворец

 

Автор: Юрий Иванович Васюков, академик на Международната Славянска академия на науките, образованието, изкуството и културата, Почетен професор на Европейската асоциация на професорите емерити (ЕАПЕ), главен редактор на вестник „Московски вестник на културата”

 

 

image-34Познавам отдавна харизматичния учен и морски офицер Илия Пеев. С него е много приятно да се общува и работи съвместно. Често с благодарност той споделя един от уроците на неговите учители по Позитивна психотерапия професор д-р Носрат Песешкиан, д.м.н. и доцент д-р Арно Реммерс, изразен с древната източна мъдрост: Който работи сам, събира, който работи съвместно, умножава. Резултатите от нашата обща творческа дейност са винаги синергетични.

Макар професор Илия Пеев да е добре известен на творческата и научната интелигенция в България, Русия и по света, ще представя пред читателите кратка информация за него.

https://literaturensviat.com/?p=189388

Илия Пеев

Електронно списание „Литературен свят”. ISSN: 1314-2046. Издателство „Фльорир”, София

Илия Петров Пеев, капитан I ранг от запаса, професор, доктор на психологическите науки, Заместник председател на Научния съвет на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на отношенията”, Почетен професор на основания на 9 юни 2000 г. Санкт-Петербургски Институт по Позитивна динамическа психотерапия и Психология на отношенията (Решение №121 от 16.01.2017 г.), Член на съвета на директорите на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия”, Почетен експерт на катедрата по „Позитивна динамическа психотерапия” на Академията по социални технологии (АСТ), Член на Програмния комитет на II-ия Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози, 3-6 ноември 2023 г., Москва.

Професор Илия Пеев се явява първият и единствен в България до сега доктор на психологическите науки в областта на морското образование, военно-морските сили и търговското корабоплаване. Неговото име е добре известно в родината му, в Русия и в света, благодарение на многобройните (повече от 300) публикации на английски, български и руски езици в авторитетни научни издания, популярни средства за масова информация, радио и телевизия, особено на международни научни форуми.

За своите научни трудове и многогодишна педагогическа и психологическа дейност, той е удостояван с много награди в своята страна и задгранични институции и правителства.

Половината от научните трудове на професор Илия Пеев са посветени на морето, моряците и техните семейства, на морската психология,  морското образование и възпитание, на човешкия фактор в корабоплаването, безопасността и сигурността във водния транспорт, лидерството и екипната работа на море, морската политика и морската идея, потребността от национална морска доктрина и морска стратегия, психологическите закони и принципи и тяхното проявление в морската дейност, др.

Повече от 30 неговите публикувани научни и учебно-методически работи се явяват монографии, учебници, психологически практикуми и тренинги, методики, лекционни курсове, статии, научни доклади и др. Трудовете се издават в България и чужбина на български, английски и руски езици.

Особено значим е опитът на професор Илия Пеев в използването на психологическите тренинги в подготовката на висши командни кадри за водния транспорт. Той е разработил и провеждал множество авторски тренингови програми за психологически тренинги, с приложение на Позитивната психотерапия и Позитивната динамическа психотерапия в подготовката на морските офицери за Военноморските сили и Търговския и офицерите от Българската армия. Огромен е научният принос на професор Илия Пеев за изучаването, популяризирането, адаптирането и приложението на метода на латералното мислене на Едуард де Боно „Шест мисловни шапки”, който той иновативно въведе в практиката на психологическите тренинги в България. Под негово ръководство беше подготвена и защитена дисертация на тази тема и издадена монография в съавторство. Внедряването на метода на латералното мислене е негов значим психологически и психотерапевтически принос и негово ноу-хау (know how).

В продължение на повече от 30 години капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев, горещ радетел на морската идея и страстен привърженик на националната морска стратегия и морска доктрина, развива конкретна област в научните знания – научна маринистика, морските научни изследвания – научни работи за морето, моряците и морския живот.

Науката сама не може да изясни тези свръхсложни проблеми на нашето съвремие, затова професор Илия Пеев използва симбиозата на науката и изкуството, за да получи синергетичен опознавателен ефект.

Алберт Айнщайн е казвал „Науката и изкуството са така тясно свързани помежду си, както дробовете и сърцето.”. Науката и изкуството са проявление на една и съща общочовешка култура, между които съществува дълбока вътрешна връзка, вследствие на присъщата хармония в Природата.

При търсене на решение на сложните общочовешки проблеми в областта на марнистиката, той натрупа съществен опит в синергетическото съчетаване на силата на науката със силата на изкуството чрез съвместни научно-художествени проекти с художници, музиканти, писатели и поети.

Талантливият автор имаше щастливия шанс да плава 11 години на надводни бойни кораби и подводници от Военноморския флот, на Учебно-прозводствения кораб „Никола Вапцаров”, Пътническия кораб „Георги Димитров, Учебно-ветроходния кораб „Калиакра”. Голяма част от морските изследвания професор Илия Пеев провежда по време на плаване на борда на корабите в режим на реално време и истински ситуации, действителни случаи от практиката (метод Case Study Research), което придава неповторима истинност, уникалност и оригиналност на неговата научно-експериментална работа.

 

Част от основните трудове на професор д.пс.н. Илия Пеев

 

Своеобразен знак за качеството на неговия научен стил, за личния качествен щемпел (trademark, brand) в изследванията на професор Илия Пеев се явява херменевтиката на синдрома на моряците в продължителните плавания ”Хвана го желязото” и програмите за благополучието, психическото и физическото здраве, за отдиха в дългите рейсове (Welfare & Wellness at Sea).

Неговата едноименна студия на тази тема „Херменевтика на моряшкия синдром „Хвана го желязото” и програмите за благосъстоянието, психическото и физическо здраве на корабните екипажи в продължителните плавания” е авторско откритие с международно значение.

https://nauka.bg/hermenevtika-moryashkiya-sindrom-hvana-jelyazoto-programite-blagosastoyanieto-psihicheskoto/

Списание „Българска наука” (27.09.2019 г.), Септември 27, 2019 г. София. ISSN:1314-1031.

https://nauka.bg/bgnauka110/

Кой печели конкурса „Обясни науката“? – 7 с.

Списание „Българска наука” (26.06.2018 г.), Брой 110, юни 26, 2018. София. ISSN:1314-1031.

Херменевтика на моряшкия синдром „Хвана го желязото” и програмите за благосъстоянието, психическото и физическо здраве на корабните екипажи в продължителните плавания – 64 стр.

Творчески път:

Професор д.пс.н. Илия Пеев е роден на 13 юни 1948 г. в китното борческо родопско село Жребичко, община Брацигово, област Пазарджик. Женен е за учителката Йорданка Радева Пеева, семейството има две деца и четири внуци.

Образование: Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варна, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София, Военен университет на Министерството на отбраната на Руската федерация, Москва – Висш академичен курс.

През 1995 година е завършил своята психотерапевтическа квалификация по „Позитивна психотерапия” в Германия, град Визбаден, където е избран за доцент. Неговите любими учители по психотерапия професор д-р Носрат Песешкиан, д.м.н., и доцент д-р Арно Реммерс го вдъхновяват да напише у публикува през 2002 г. монографията „Позитивната психотерапия в модерната армия и обществото”, издадена от Министерството на отбраната в София, по която чете лекционни курсове в няколко български университета.

Методът „Позитивна психотерапия”, съединяващ в себе си философската мъдрост на Изтока и рационалността на Запада, е основан през 1968 година от професор Носрат Песешкиан (1933-2010) – немски невролог, психиатър и психотерапевт от ирански произход. Този метод е толкова необходим и днес!

През 2000 година по време на Втория световен конгрес по Позитивна психотерапия в Германия, професор д.пс.н. Илия Пеев се запознава с професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский от Санкт-Петербург, основател на метода „Позитивна динамическа психотерапия”, с когото в продължение на четвърт век го свързва творческа научна дружба, базирана на съвместни психотерапевтически проекти.

Първата дисертация на професор Илия Пеев „Психическа подготовка на личния състав на подводниците” излезе от печат в Министерството на отбраната в София като монография през 1996 г.

Докторската дисертация на професор Илия Пеев „Възможности за приложение на психотерапевтични методи в подготовката на съвременната армия – проблеми и перспективи” излезе от печат като монография във Военното издателство в София през 2003 г. За читателите ще е интересно да узнаят, че подготовката и защитата на дисертацията бяха съпроводени с дългогодишни уникални експерименти и презентации в армията, флота и военните училища и академии, включително четиричасов открит психологически тренинг в НВУ „Васил Левски” пред основния ръководен състав на Министерството на отбраната, Генералния щаб и военното образование с участието на курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. По време на защитата на дисертацията бяха представени положителни отзиви от 20 академични експерти, военни и научни институции от България, Германия, Украйна и Русия.

Основните научни интереси, публикации и изследвания на професор д.пс.н. Илия Пеев са в следните области: Военна психология и Военна педагогика, Лидерство и екипна работа, Народопсихология, Социална психология, Масова психология, Актуални проблеми на висшето образование и подготовката на ръководни кадри, Психология и педагогика на висшето училище, Морска психология, Психология на личността, Обща психология, Психоанализа, Психосинтеза, Политическа психология, Политология, Геополитика, Културология, Национална безопасност и отбрана, Психотерапия, Позитивна психотерапия, Позитивна димамическа психотерапия, Психология на екстремалното поведение, Психология на безопасността и сигурността на корабоплаването, Психология на морската дейност, Психология на управлението на корабния екипаж, Лична безопасност и социална отговорност, Когнитивна психология, Детска психология, Икономическа психология, Методология на научните изследвания, Психологически тренинги и др.

Професор д.пс.н. Илия Пеев е бил научен ръководител на 10 докторанти и на над 20 дипломанти.

През 2021 г. за изключително високи резултати в науката е удостоен с два правителствени медала на Руската федерация:

– Медал „За борба с коронавируса”;

– Медал „75 години от Великата победа”.

Медалите връчи на 13 юни 2021 г. Юрий Иванович Васюков, академик на Международната Славянска академия на науките, образованието, изкуството и културата, Почетен професор на Европейската асоциация на професорите емерити (ЕАПЕ), главен редактор на вестник „Московски вестник на културата”, член на управлението на МО РТСРК, директор на представителството на асоциацията на професорите в Белград в Москва, Съветник на председателя по връзките с творческите организации на България, Сърбия и Чехия.

 

 

 

За забележителен личен принос в развитието на психотерапията в Русия на 10 април 2021 г. професор д.пс.н. Илия Пеев е удостоен с премията „Кехлибарен делфин” (Янтарный дельфин) от АНО ДПО „Петербургская школа психотерапии и психологии отношений“.

 

 

 

Наградите изпрати в България професор Владимир Юрьевич Слабинский, ректор на Петербургската школа по психотерапия и психология на отношенията, президент на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия”, председател на научната комисия „Екология на човека и психология на безопасността” на Руското географско дружество.

В България наградите донесе направо в дома на професор д.пс.н. Илия Пеев във Варна директорът на РГАВМФ капитан I ранг Валентин Георгиевич Смирнов, доктор на историческите науки, член на Руското географско дружество (1996), Хидрогеографското (1996) и Руското историческо общество (2018), Отличник по геодезия и картография  (2002).

Професор д.пс.н. Илия Пеев през 2022 г. подари авторската монография „На Океана с любов, вяра и надежда” на Санкт-Петербургското държавно учреждение за култура Музей по история на подводните сили на Русия „А. И. Маринеско”. Директорът на музея капитан 1 ранг Михаил Вячеславович Юрченко, кандидат на психологическите науки (д-р), ветеран във военната служба, ветеран-подводничар, съветник на губернатора на Санкт-Петербург, председател на Петербургското регионално отделение на Общоруското движение за поддържане на флота изпрати на професор Илия Пеев Благодарствен адрес:

 

 

 

В монографията „На Океана с любов,вяра и надежда” са включени избрани статии на автора на морска тематика, публикувани през последните години в научни и популярни медийни издания в България и чужбина. На всички издания професор Илия Пеев изказва своята благодарност за съпричастността към морската идея и вечните теми за Океана, който от дълбока древност хората неизменно са свързвали, свързват сега и в бъдеще ще свързват с Любовта, Вярата и Надеждата.

 

Илия Пеев. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Посвещава се на обявеното от ООН на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.) и на моряшкото семейство на автора и на всички моряшки семейства по света. Редактор Петър Тодоров. Художник Сияна Струнчева. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

 

Читателите ще открият вълнуващи текстове за Националната морска идея и Националната морска доктрина, за дейността на моряците и взаимоотношенията в корабните екипажи (Екипажът на кораба е морско семейство), за потребността Черно море и България да останат зона на мира, за първопроходците в морските подводни експерименти, за смелите и мащабни иновативни футористични инфраструктурни проекти за Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021 г. – 2030 г.), за поведението на  моряците в екстремални условия, респективно в условията на световната пандемия COVID-19, за прослава на моряците и моряшките семейства, за усвояването на богатствата на Световния океан и неговата екология, за потребността от нова морска култура и морски духовни магистрали.

Четвъртата глава на книгата по същество е манифест на социалната психотерапия. Подробно се разглеждат важни научно-практически въпроси: хигиена на душата при пандемията COVID-19; поддържане на психическото здраве, психическата защита и психосоциалната поддръжка в екстремални ситуации.

Професор Илия Пеев е първият учен в света, който провъзгласява, че ако природата на човека се изучава от психологията и психотерапията като цяло, то Позитивната Динамическа Психотерапия е научна система за цялостните възгледи за планетарното здраве на човечеството, новия мироглед и новото устройство на света в XXI век.

Като квинтесенция на книгата „На Океана с Любов, Вяра и Надежда” са включени два раздела:

– Океанът в отзивите на експертите от морската практика и морската наука.

– Галерия: Океанът в детските очи.

Петата глава на книгата е посветена на една оригинална идея с международно значение, която очаква своята реализация: Светът и България имат нужда от Вапцаровска морска магистрала за Десетилетието на науките за Океана! Най-ярката звезда над Океана се нарича Моряшката любов! Вапцаровските песни сродиха морето и машините с човешката душа и възпяха вярата и любовта, свободата и мира.

Посланието на книгата и на Десетилетието на науките за Океана (2021-2030) е: Човешката цивилизация, Планетата Земя и Петте Океана са в опасност! Ще оцелеят ли?

Открихме отговора в древната наука и изкуство: „Душата на Вселената е Любов. Не си капка в океана. Ти си целият океан в една капка.”

Мевляна̀ Джалал ад-Дин Мухаммад Румѝ (1207 – 1273), персийски поет, мислител, учител и философ

Хората ще живеят заедно с Океана, докато има ЛЮБОВ и ДЕЦА – бъдещето на света! За да оцелее, човечеството трябва да се отнася към себе си, към ДЕЦАТА и към ОКЕАНА с Любов, Вяра и Надежда!

Ето така накратко могат да се представят основните приноси на  профессор д.пс.н. Илия Пеев в науката, психологита и психотерапията, мореплаването и морските изследвания, културологията и миротворчеството.

Иска ми се в заключение да пожелаем на българския мъдрец крепко здраве, благополучие и щастие, любов и късмет, нова творческа енергия и креативност, достигане на нови върхове в сферата на неговите научни области.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *