Златко Димитров (3)

Свикват редовно общо събрание на акционерите в „Слънчев бряг”АД

 

            Продават недвижим имот  в кк „Слънчев бряг-запад” с площ 4 491 кв.м

            Приходите от дейността на „Слънчев бряг”АД за 2018 г. бяха 3 716 000 лв, разходите – 3 870 000 лв, а за 2019 г. приходите са 3 694 000 лв, а разходите – 4 223 000 лв.
           

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в размер на 151 566,55 лв., а членовете на Одитния комитет  получават възнагражденията си за 18 000 лв.                   

          Да не се разпределя печалба за финансовата 2019 г. и да не се изплащат дивиденти.

 

 

Максим МОМЧИЛОВ
Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров свиква  Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и представя  материали за общо събрание на акционерите на 30.07.2020 г. от 11:00 часа в град Несебър в административната зала на Главната дирекция  в кк Слънчев бряг.                                                                                                                                  

            В проектодневния ред на РОСА на Съвета на директорите  за дейността на дружеството през 2019 г. са включени 14 точки.Точка 1 е за  приемане на Доклада на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2019г.,а проекта за решение  на ОС е приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.Начинът  за гласуване ще се осъществява: за, против, по своя преценка, въздържал се.По същия начин ще се гласува и по останалите точки.

           Следващата точка е за приемане на годишния финансов отчет за 2019г. рег.№В01-00-39/10.03.2020г. и към Финансовия отчет за 2019 г. рег.№В01-00-40/10.03.2020г., както  и одитния доклад на регистрирания одитор Дафин Средков  дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „Оптима одит 2016”ЕООД, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2019г.

           По другите две точки са за: за приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.В проекта за решение е на ОС: приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и,приемане на доклада № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2019г.В проекта за решение от ОС е: приема доклада № В01-00-66/03.06.2020г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.

Съвет на директорите (3) На последното заседание на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД на 05.06.2020 г. в състав: Иво Маринов-председател, Златко Димитров-изпълнителен директор и членовете: Мариела Павлова, Константин Лефтеров и Соня Енилова, гласуваха единодушно в изпълнение на горепосочените си функции,че възнагражденията им е общо в размер на 151 566,55 лв. Брутните заплати в размер на 750 лв,членовете на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2019: Венцислав Терзийски-председател и, членове Тони Петров  и Теодор Марковски  получават възнаграждения в размер на общо 18 000 лв.                    

             ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2019г.,а предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2019,  приемат  предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2019 и да не се изплащат дивиденти.

            По т.14 ОСА дава съгласие за продажба на недвижим имот,с адрес на поземления имот: к.к. „Слънчев бряг-запад”, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, със застроена площ 3032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия – стол Балкан (незавършен обект); сграда със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база.

Продажбата да се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на  730 000 (седемстотин и тридесет хиляди) лв. без ДДС.

По отношение на Община Несебър да се допусне разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и допускане на прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към общината. Оправомощава председателят на съвета на директорите да сключи сделката с Община Несебър

           

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.06.2020 – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 14.08.2020 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения и то е законно, независимо от представения капитал.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *