2_15 (1)

Премина обсъждането на програмата за проектиране на община Несебър за 2021 г.

 

Хаджи Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                                     За предстоящите обществени обсъждания по програмата за проектиране  в общинския бюджет са предвидени средства за проектиране на 43 обекти,изготвени от инж.Клара Каравасилева -директор на дирекция „УСИПСКС“ ,съгласуван от Иван Гургов – заместник-кмет” Бюджет и финанси”.                                                                                                                            2 _ 15 (1) Една част от тях са: проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Църква Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил- стар град, проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Църква Христос Пантократор-стар град, проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Вятърна каменна мелница на североизточна част на полуостров -стар град,проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Вятър на мелница на провлак-стар град.

Друга част в Новия град са за проект за общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей,ПУП – разширение на гробищен парк, ПУП-ПР   м. Кокалу,технически проект за рекреация и атракция в УПИ І и УПИ ІІ, кв. 78,идеен проект, технически спецификации за Скейтпарк съоръжение, проект за пристройка към ДГ “ Моряче“ в ж.к. „Черно море.

В Равда ще се проектират улици за улично осветление – ул.“Македония“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий“,актуализация на брегозащитна дамба- крайбрежна зона,                                 проектиране на улично осветление – Северен околовръстен път.

Несебър- Стар град 6:                                                                                                                                                                        

Проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Църква Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил, гр. Несебър – стар град                                                                                                    Проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Църква Христос Пантократор, гр. Несебър -стар град

Проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Вятърна каменна мелница на североизточна част на полуостров, гр. Несебър -стар град

Проект за консервация и реставрация на недвижима културна ценност: Вятър на мелница на провлак, гр. Несебър -стар град

Проектиране на  участък от улица „Месамбрия”  – стар град                                                                               Изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за територията на Археологически резерват и историческо селище – архитектурно-строителна и урбанистична недвижима културна ценност – „Старинен град Несебър“ и охранителните му зони на материка и полуострова                                                                                                                                             

 Несебър-Нов град 11:                                                                                                                                                                  

ПУП – разширение на гробищен парк                                                                                                                                                                                 Проект за общински център за изследване на черноморската флора и фауна, ботонически и природонаучен музей в УПИ ІІ, кв.78а                                                                                                                                   ПУП-ПР   м. Кокалу                                                                                                                                                              Технически проект за рекреация и атракция в УПИ І и УПИ ІІ, кв. 78                                                                     Идеен проект, технически спецификации за Скейтпарк съоръжение

Проект за пристройка към ДГ “ Моряче“ в УПИ – I общ., кв.91, ж.к. „Черно море“                                    Проектиране на подземни съоръжения- контейнери

Проект за благоустрояване на дворно пространство ДГ “ Яна Лъскова“

Проект за саниране на сграда на общинска администрация                                                                                                          Проектиране на горски кантон „Ловно ханче” в отдел 445-1                                                                                                           КК  „Слънчев  бряг” 4 :                                                                                                                                                 Проектиране на улица между  кв.3101, 3102, 3502, 3403, 3405, 3301, 3302 – ПИ 51500.507.227 , ПИ 51500.507.250, ПИ 51500.507.266;                                                                                                                  Проектиране на улично осветление кв.3101, 3102, 3502, 3403, 3405, 3301, 3302 – ПИ 51500.507.227 , ПИ 51500.507.250, ПИ 51500.507.266;

Проект на разширение на ул. „Първа“ от кръстовище на о.т. 22 до о.т. 236                                               Проектиране на паркинги и тротоари в обхвата на ул. „Първа“  – западна част в участък от кръгово кръстовище “ Стадиона“ до мост на р.” Хаджийска”.

Обзор 5:                                                                                                                                                       Изработване на предложение за граници, обхват и режими на опазване на археологически обект „Фрагменти от защитно съоръжение и част от югоизточна кула от крепостна стена в УПИ XXX, кв.23 гр. Обзор

ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв. 101, УПИ I и II в кв. 102, УПИ II, V, VI, VII в кв. 103 по регулационния план на гр. Обзор и ПИ 53045.501.1, 53045.501.2, 53045.501.127, 53045.501.129, 53045.501.130, 53045.501.512, 53045.501.513, 53045.502.2, 53045.502.4, 53045.502.5, 53045.502.526 по КК на гр. Обзор

ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII и IX, кв.49 по регулационния план на гр. Обзор и ПИ 53045.502.453, 53045.502.428 и 53045.502.429  по КК на гр. Обзор – „Детска градина и Многофункционална обществена сграда

ПУП – ПР за обединяване на УПИ I, II и III, кв.15 по плана на гр. Обзор  (ПИ 53045.502.142, ПИ 53045.502.528 и ПИ 53045.502.527) и План – схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в градски парк

Проект за изработване на ПУП – ПП и ПРЗ – ПИ 53045.521.755, ПИ 53045.521.756, ПИ 53045.521.757, ПИ 53045.521.758, ПИ 53045.521.759, ПИ 53045.521.760,  по КК на гр.Обзор

Свети Влас 4:

ПУП-ИПР крайбрежна алея между гр. Св. Влас и КЗ между Санаториума и Св. Влас

ПУП-ИПР крайбрежна алея между гр. Св. Влас и КЗ между Санаториума и гр.Св. Влас, м.“Юрта под пътя“ за кв.21 и улици о.т. 15,21, 95, 96,140, 14

Проектиране улица в кв.“ Русалка“ в ПИ 11538.503.252 и ПИ 11538.503.255 до новопроектирана детска градина

ПУП-ПР на кв. Инцараки

Равда 6:   

Проектиране на улици – ул.“Македония“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий“

Проектиране улично осветление – ул.“Македония“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий“

Актуализация на брегозащитна дамба- крайбрежна зона – 390 м, кв. 55, 56, 57 б

Проектиране на улично осветление – Северен околовръстен път

ПУП- ПРЗ за южна крайбрежна зона и крайбрежна алея между ПИ 61056.502.508,  61056.502.508,  61056.502.581, 61056.502.584, 61056.502.545,61056.502.575                                                                  ПУП-ПП, специализирана схема  и ПУП-ПРЗ за лодкостоянки и пристанищни съоръжения за ПИ 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507

Кошарица 1:

Проучване и проектиране на обект  „Западна алея“ на път ІV – 90046, с.Кошарица

Оризаре 1: Проект за пристройка за котелно помещение към съществуваща сграда на  ОУ УПИ ІV, кв.36 ПИ 53822.501.340

Гюльовца 1:Етапно разделяне на проект селищна водопроводна мрежа

Тънково1 :Проектиране на спортни обекти и минифутболно игрище в двора на ОУ „Хр. Ботев“

Паницово 1:ПУП – план за улична регулация – фаза предварителен проект

Други 2:                                                                                                                                                                                ОУП- преработка                                                                                                                                                  Устройствени разработки на територията на община Несебър

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *