3_62

Постоянните комисии на Общински съвет- Несебър ще са 6

Мотивите към правилника на Общинския съвет-Несебър бяха предвидени за 3 декември, а след това бяха насрочени за 17 декември

Постоянните комисии на Общински съвет- Несебър  ще са 6 са, а комисиите по ал. 1 са в състав от  по 7 души.

                                                                                                      4 -1 Георги Манолов бе избран за 5-членна комисия за избора на председателя на Общинския съвет, а след това стана председател на временната комисия за проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Максим МОМЧИЛОВ

 Първоначално мотивите към проекта на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Несебър,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бяха тиражирани от председателя на временната комисия Георги Манолов на 15 ноември в срок до 29 ноември.                                                                                

Това се разпространи, съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица 14-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по предложения проект.                                                                                              

Предложенията или становищата можеха да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Несебър  на адрес: Несебър  ул „.Еделвайс” № 10 или на следния електронен адрес osnesebar@nesebar.bg                                                                         

Предоставеният  14 дневен  срок  е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Несебър  мандат 2019 – 2023 г. да   започне пълноценна работа и да се осигури възможност  за  свикване на редовни  заседания и взимане на  решения.                                                                                                                                            Мотивите към проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация /в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/  така и обаче не бяха обнародвани.Те бяха афиширани за 3 декември, а преди това бяха насрочени за 17 декември и към правилника на общинския съвет.А ето кои са причините за приемането на предложения проект.                                                                                                                                        

  Причини, които налагат приемането на предложения проект:                                                     

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация. С  нормативният  акт  се  уреждат  правилата  по които ще работи новоизбраният колективен орган и по които ще си взаимодейства с общинската администрация.                                                                                                                                 При разработването на  проекта  за Правилник, временната комисия  е възприела принципа на  пренасяне на  утвърдени процедури и  правила  от  действащият през  мандат – 2015 – 2019 г.                                                                                                                                                   Този подход бе избран  тъй като  от направеният анализ, се установи,   че същият е  добре  структуриран и правилата в него съответстват на  установената традиция  в  работата на колективния орган, което ще доведе  до приемственост в работата му. В  проекта  на Правилник,  освен досега действащи „утвърдени”  процедурни  правила се  предлага   и  по – детайлно уреждане на  реда по  който се приемат нормативни актове  от Общинският съвет.                                                                                                              

 Предлагат  се  и  нови   хипотези, с които се уреждат възникнали в практиката казуси  за които е  липсвало  уредено  правило в  нормативният акт, както и такива, които са продиктувани  от   промени в нормативните  актове от по – висока степен.                                                   

 Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати:                                    

В резултат на приемане на проекта на Правилник се очаква да се създаде добра рамка за  работата на  колективният орган през мандат 2019г.-2023.                                                                                                

  Проектът е съобразен със законите на Република България  и  е предпоставка  за  прозрачност и законност при  провеждане на заседанията на Общински съвет и на неговите комисии .                                                                                                                                                       

 Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия правилник:                                   

За прилагане на  правилника   са необходими финансови средства  свързани  с  изплащането на  възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, за работата им  на заседание на постоянните комисии  и на общинският съвет.                                                                                                                                                                         

Размера на възнагражденията предвиден в проекта на този  правилник  е съобразен  с  максимално определеният такъв в чл.34 ал.1 т.2 на ЗМСМА  и  този разход е  предвиден в  бюджета на Общината.                                                                                                                                              

 Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:                                                                                    Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *