1 IMG_1169 (3)

ОБСЪДИ СЕ И ПРИЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


В началото зам.кметът Иван Гургов обяви, че за 2018 г. бюджетът е бил 67 716 000 лв, а за 2019 е 78 042 325 лв

Максим МОМЧИЛОВ

На основание чл. 140 ал.4 и от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвения от кмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бюджета на Община Несебър за 2019г., местната общност проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Несебър за 2019 г.

На публичното обсъждане присъстваха заинтересовани лица от местната общност, респективно служители на Община Несебър и Общинския съвет.                                                                                             

В публично обсъждане на окончателния годишен план на бюджет 2019 г. и отчета на бюджета на Община Несебър за същата година срещата се води от ресорния замeстник – кмет Иван Гургов, а данни за разпределението и разходването на средствата изнесе началникът на отдел „ФСО“ Георги Маринов.

В началото на обсъждането Иван Гургов припомни, че  плана на бюджета на Община Несебър за 2019 г. е 78 042 325  лв. Бюджетът на общината за 2019 г. са планирани приходи от имуществени данъци  в размер на 31 980 000 лв., като отчетът към 31 декември на същата година  показва събираемост  от 29 081 000 лв.                                                                                                                                                                     Постъпленията  от общински такси по план са били 15 596 000, а  по отчет са 12 440 000, в това число от битови отпадъци –  10 557 000 лв. и приходи от технически услуги – 479 000 лв. Размерът на планираните приходи от концесии е бил 900 000 лв., а са реализирани 1 980 000 лв.  Приходи и доходи от общинска  собственост по план – 6 105 000 лв.- по отчет 4 508 000.                                                                                                                                                                                               Планът на държавите дейности е в размер на 13 096 000 лв., като от тях на отчет са изразходвани 12 626 000 лв. По план за капиталови разходи са отделени 25 723 000 лв., а са изразходени 13 845 000 лв., като по еврофондове сумата за 2019 г. е 1 571000 лв.       Присъстващите бяха информирани също, че продължава доброто сътрудничество между Община Несебър и Министерството на финансите чрез системата за обмен на информация. Благодарение на нея се предоставя информация за платените данъци и такси от физически и юридически лица.

Георги Маринов, началникът на отдел „ФСО“, обърна подборно внимание на касовото изпълнение на бюджета, като информира откъде са получени средства и за какво са били разпределени по различните функции на общината (напр. социални услуги, образование, здравеопазване, читалищна дейност, икономически дейности, селско, горско стопанство, почивно дело, култура,физкултура и спорт и т.н.) и по проекти през разглеждания период.

 

 

.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *