НЕСЕБЪР КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „СВЕТОВНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ –  СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР“

Кметът на Община Несебър,  Николай Димитров входира в Общински съвет докладна записка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност –  Старинен град Несебър“.

Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи  Старият град Несебър е класифициран  с категория археологически резерват  със световно и национално значение, включен в Списъка на паметниците на Световното културно наследство, което го прави допустим за подпомагане по настоящата процедура, а максимално допустимата стойност на един проект от категория „световно значение“ е 19 558 300 лв.

Община Несебър е разработила и кандидатства с цялостна концепция за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Световната недвижима културна ценност –  Старинен град Несебър.

Концепцията и обектите включени в нея ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане сред гражданите и след приемането и в окончателен вариант и съгласуване от НИНКН ще се пристъпи към кандидатстване пред Финансовия посредник.

Идеята на общинското ръководство е да се обхванат всички паметници на културата, допустими за интервенция, които имат нужда от реставрация и консервация, като на този етап изготвената концепция включва следните обекти:

  1. Крепостни стени в западната част на полуострова, западна порта;
  2. Южна крепостна стена, зоната на известния сред жителите на Несебър  „амфитеатър“, откоси на терена , подпорни стени и тераси от източната страна на града , околната среда на църква“Св. Йоан Алитургетос“;
  3. Ранновизантийски терми /V-VI век/;
  4. Водоснабдителна система – цистерна и подземни галерии-коридори /V-VI век/;
  5. Църквата „Христос Пантократор“;
  6. Църква „Архангел Михаил и Гавраил“;
  7. Църква „Св. Климент“;
  8. Църква „Св. Богородица Елеуса“;
  9. Църква „Стара Митрополия“;
  10. Църква „Свети Димитър“;
  11. Църква „Св. Тодор“;
  12. Къща Димитър Москоянов /Етнографски Музей/;
  13. Чешма при Старата Митрополия;
  14. Вятърна  мелница на провлака;
  15. Вятърна мелница до църква „Елеуса“;
  16. Подмяна на всички асфалтови настилки по улиците на Старинен Несебър с каменна настилка;
  17. Преместваеми обекти „Базар и парково пространство

Обектите, с които ще  се кандидатства по програмата са внимателно избрани на основание изводите и мерките за поддържане, реставрация и консервация, и опазване на ценността от докладите на отговорните институции  – НИНКН и МК, както и приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020г , в който са заложени всички  конкретни мерки за развитието и управлението на община Несебър.