1 Мeлсас (1)

Бюджетът на община Несебър-62 500 000 лв.,колкото през 2020

Общинските съветници ще обсъждат  бюджета на Община Несебър за 2021 г. Бюджетът е в размер на 65 200 000 лева- същият, колкото беше и през 2020 г., а остатъкът от предходен период- 2 800 000 лв.                                                                                                                      

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                          Приходите за имуществените данъци възлизат на 23 060 000 лв, а неданъчните приходи са 3 750 000 лв. За ползване на детски градини и др. по образование- 250 000 лв,за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване-10 000 лв, за ползване на домашен и  социален  патронаж и общ. социални услуги- 150 000 лв, за ползване на пазари, тържища, панаири -200 000 лв,за битови отпадаци -13 100 000 лв,за ползване на общежития и др.по образование-10 000 лв, за технически услуги – 350 000 лв,за административни  услуги- 250 000 лв, за притежаване на куче-10 000 лв, други общински такси- 100 000 лв,като всичко § общински такси са 14 430 000 лв.

За глоби, санкции, неустойки  приходите са 84 389 лв,за наказателни лихви за данъци-1 100 000, а всичко § Глоби и административни наказания- 1 184 389 лв.

Всичко приходите са 57 203 234 и  всичко финансиране на дефцита-7 996 766 лв,като общинският  бюджет възлиза на 65 200 000 лв.

Разходите за общите държавни служби са 10 763 100 лв, в т.ч. капиталов разход- 1 867 300 лв.За отбрана и сигурност – 876 484 лв.За образование -17 096 125 лв, в т.ч. капиталов разход – 1 182 300 лв.За социално  осигуряване, подпомагане и грижи е 1 261 294 лв,в т.ч. капиталов разход- 40 500 лв. Жилищно строителство и БКС – 20 689 550 лв, в т.ч. капиталов разход 4 105 800 лв, Почивно  дело, култура и физкултура – 6 586 730 лв, в т.ч. капиталов разход 3 404 600 лв, Икономически  дейности и услуги -6 863 732 лв, в т.ч. капиталов разход -2 056 000 лв, а разходите за лихви по емисии са 130 000 лв, като всичко разходи: 65 200 000 лв, в.ч. капиталов разход 12 656 500 лв.                                                                                                                             Приходите и разходите за общинския бюджет са изготвени от Антоанета Харизанова-началник на отдел „Бюджет и разрешителни режими“,съгласувани с Иван Гургов- заместник-кмет  „Бюджет и финанси” на Община Несебър.

Междувременно, председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев обяви за заседания  на шестте постоянни  комисии, като извънредната точка е за обсъждане на обществен въпрос: проект за бюджет на община Несебър за 2021 г. на 27 януари от 10,00 ч. в зала „Мелсас“.

Другите 5 комисии ще заседават по-късно.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *