Битови потребители на електроенергия да произвеждат сами или да се обединяват в общности, които да произвеждат за собствени нужди и за продажба електрическа енергия от ВЕИ, предвиждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен в Народното събрание.

Произвеждащи потребители и общности могат да бъдат и фирми, но без тези, на които производството на енергия от ВЕИ е основната им дейност, предвижда още проектозаконът.

В него се залага държавата да разработи схеми за финансово подпомагане на производството и потреблението на ток от произвеждащи потребители и общности за възобновяема енергия, както и за нетно отчитане на произведената и потребената от тях енергия.

В общностите за производство на ток от ВЕИ могат да участват отделни потребители като физически лица, микропредприятия, малки и средни фирми или общини. Те обаче трябва да се намират в близост до енергиен обект за производство на енергия от ВЕИ, който да притежава общността.

Тя трябва да произвежда, потребява, съхранява или продава произведената енергия, пише в законопроекта.

Ползите от това са преодоляване на енергийната бедност, намаляване на цените на тока за крайните потребители, увеличаване на енергийната ефективност и други.

Предвидено е още общността, която ще се занимава с производството на ток, да може да разпределя печалба или дивиденти в полза на совите членове.

10 000 домакинства могат да искат пари от държавата за фотоволтаици

Разпределението на печалбата обаче не трябва да надхвърля 6% възвръщаемостта от инвестицията на годишна база. Хората или предприятията в общността могат да се организират като търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел или гражданско дружество. Като за целта ще се състави устав или договор.

istock
istock

Общността може да снабдява с ток от ВЕИ своите членове от обектите за производство чрез директни електропроводи или чрез мрежа от такива, пише в законопроекта.  

Всяка общност, независимо дали включва битови или небитови потребители, трябва да се регистрира в Комисията за енергийно  и водно регулиране. Организацията ще заплаща и такси – за достъп и пренос като клиент, съгласно утвърдените от КЕВР цени и цена за достъп до съответната мрежа като производител. Тя няма да дължи заплащане за мрежови услуги към мрежовия оператор, ако за съответния месец те не са ползвани.