7221c373b051044f5c733a848081473c

БСП предлага безплатни ясли и детски градини и един учебник по предмет за всеки клас

 „За нас от БСП основната задача е да положим максимални усилия, за да повишим рязко качеството на образованието. Не трябва да жалим нито средства, нито усилия за това, ако искаме да имаме друга България. Това няма да дойде бързо, за съжаление, резултатите в образованието не идват бързо. Но от някъде трябва да тръгнем”.
Това заяви заместник-председателят на БСП и председател на Комисията по образование и наука в 46-то Народно събрание Ирена Анастасова на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема „Образование”.

Тя, заедно с Веска Ненчева, Георги Михов и членовете на Националния съвет на БСП Юлиян Генов и Камен Тодоров, представиха предложенията на левицата за сектора.

В предучилищното и училищното образование БСП предлага:

–       Пълен преглед и ревизия на учебните програми и учебното съдържание с приложен компетентностен подход,  съобразяването им със съвременните условия, с възрастовите и психологически особености на децата и учениците, с българската култура и история, за недопускане на джендър идеология в българското училище и за формирането на активно, критично мислещи и отговорни хора.

–       Един учебник по предмет за всеки клас.

–       Разширяване на персонализирания учебник процес, съобразен с отделния ученик и неговите възможности.

–       Разработване на електронни средства за персонално обучение и оценяване.

–       Предлагаме пилотен проект за обучение на основата на гъвкави учебни пътеки, отговарящи на различни потребности и възможности на учениците и вертикална и хоризонтална проходимост на системата.

–       Интегриране на съвременните технологии в образованието и последователното изграждане, разширяване и поддръжка на съвременна ИКТ инфраструктура.

–       Създаване на качествени цифрови образователни продукти.

–       Достъп до национални, европейски и световни образователни инфраструктури и образователни ресурси.

–       Създаване мрежа на талантите – начин за подкрепа, проследяване на развитието им, стимулиране на оставането им в страната, запазване на връзката с тях при заминаване в чужбина.

–       Реално ангажиране и контрол на дейността на всички отговорни институции за максимално  обхващане в образователната система на всяко дете и ученик.

–        Безплатни ясли и детски градини и осигурено място за всяко дете по местоживеене. За големите градове това трябва да бъде съобразено и с района, в който живее.

–       Безплатни учебници за учениците от първи до дванадесети клас.

–       Целеви средства за всяко училище за безплатни извънкласни дейности.

–       Осигуряване на реална психологическа подкрепа за всяко дете в училище.

–       Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия, под контрола и закрилата на държавата.

–       Промяна в модела и съдържанието на базовата и продължаващата квалификация на учителите. За поддържане и развитие на квалификацията на учителите предвиждаме не по-малко от 100 часа годишно – за следдипломна квалификация, периодичен платен отпуск за  квалификация и стимули за висока квалификация, както и система за контрол на качеството на квалификацията.

–       Нова система за атестиране, основана на принципа оценяване на знанията и уменията вход-изход.

–       Разтоварване на учителите от несвойствени административни дейности.

–       Нова система за подбор и назначаване на директорите на образователните институции и началниците на РУО, която изключва партийната намеса и се базира единствено на оценка на професионалните качества на кандидатите.

–       Промяна в Закона за  предучилищно и училищно образование с цел законово закрепена невъзможност за партийно въздействие върху директорите и учителите.

–       Нова система за контрол на качеството. Преосмисляне на ролята на Националния инспекторат по образованието в тази насока.

–       Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната с цел осигуряване на достоен доход.

–       Национална програма за осигуряване на съвременна материална база във всички училища и създаване на среда на обучение, отговаряща на съвременните стандарти. Създаване на необходимите материални условия за целодневна организация на обучението в училище в съответствие с съвременните изисквания за труд и отдих.

–       Участие на бизнеса в разработването на учебните програми и в развитието на учебната среда в професионалната ориентация на учениците.

–       Прием на ученици на стаж и практика. Обучение на обучителите и наставниците. Изграждане на кариерен план на учениците. Участието на бизнеса в училищното обучение чрез свои специалисти.

–       Дуално обучение.

–       Инвестиции в поетапното модернизиране на професионалните училища.

–       Програма за осигуряване на оборудване минимум за съвременно обучение, съвместно с бизнеса. Технологични кабинети и лаборатории в средното и висшето образование.

–       Условия за достъп до професионално обучение през целия живот. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот.

–       Широко приложение на сертифицирани електронни форми за дистанционно обучение.

–       Научно осигуряване на развитието на образованието. Създаване на научен институт по образованието.

–       В бюджета на страната – минимум 5% от БВП за образование.

–       Нов модел за финансиране на училищата, който минимизира влиянието на принципа „парите следват ученика”.

–       Засилване на ангажимента на държавата към българските училища в чужбина.

 

За висшето образование и науката:

 

–       Нов Закон за развитие на  академичния състав на Република България.

–       Система за държавно финансиране на висшите училища, обвързано с обществените потребности от специалисти и с резултатите от обучението и изследванията.

–       Държавно финансиране на университети за научни изследвания и иновации и трансформацията им в изследователски университети.

–       Усъвършенстване на рейтинговата система за ВУЗ.

–       Активно участие на държавата в планирането и развитието на кадрите във висшето и професионалното образование на кадрите.

–       Създаване на Национална карта образование и икономика, изработена от държавата, общините, синдикатите, браншовите организации и бизнеса с цел планиране на кадрите, подготвени от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони.

–       Бизнесът да участва със свои прогнози с хоризонт 5-10 години при определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища.

–       Обвързване на училищната мрежа и училищното обучение с регионалните планове на развитие.

–       Програма за осигуряване на оборудване минимум за модерно обучение съвместно с бизнеса.

–       Използване на иновационните образователни технологии при обучението на студенти с индивидуално образователно потребности.

–       Ефективна и обективна система за акредитация. Анализ и определяне на ефикасно съотношение между институционална и програмна акредитация и акредитация на докторантски програми. Строг акредитационен контрол.

–       В условията на демографска катастрофа, държим на съхраняване на държавните висши училища като регионални центрове за образователна, научна и културна дейност, и за развитие на икономиката при оптимизиране на специалностите и програмите и съответни постигнати договорени отношение с бизнеса и държавата.

–       Стартова заплата за млад учен не по-малка от две минимални работни заплати.

–       Стипендии и програми за докторанти и постдокторанти.

–       Базови минимални заплати за заетите във висшето образование и науката, включително БАН, Селскостопанска академия и държавните висши училища.

–       Развитие на центрове за върхови технологии, научна и развойна дейност и технологичен трансфер. Цифровизация на образованието и свързването му с икономиката. Целева подкрепа по веригата от изследванията, през създаването на прототипи и демонстрационни модели до предлагането им на пазара.

–       Обединяване на Фонд „Научни изследвания” с Националния фонд за иновации във Фонд за научни изследвания и иновации.

–       Инвестиции в материалната академична среда. Осигуряване на средства за ефективни капиталови разходи. Поетапно реновиране на учебната среда. Спешни мерки целеви средства за ремонт на студентските общежития и строеж на нови с обособяване на места за библиотеки и места за отдих, изграждане и поддръжка на спортни съоръжения.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *