22814432_1017231935091131_592429207302519646_n

Свикват редовното общо събрание на акционерите в „Слънчев бряг”АД

11 Лидия Иванова

 Приемат доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг”АД за 2017; освобождават  от отговорност  Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017 – 31.12.2017; приемат предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2017 и да не се изплащат дивиденти;

 

Капиталът на дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични
поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото
събрание на акционерите /ОСА/, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 30.04.2018 – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Изпълнителният директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров поканва Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ и материали за общо събрание на акционерите на 22.06.2018 от 11:00 часа в гр. Несебър в административната зала на Главната дирекция  в кк Слънчев бряг.

В проектодневния ред на РОСА е за решение доклада на Съвета на директорите  за дейността на дружеството през 2017; за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2017 и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ, диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2017; за решение на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017;за решение – ОС приема доклада рег.№ В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2017;за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;
за решение – Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2017, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството – да не се разпределя печалба за финансовата 2017 и да не се изплащат дивиденти; за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2017 – 31.12.2017;за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 и дава препоръка за сключване на договор с него; за решение – ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на РОСА на „Слънчев бряг“ АД както следва:  §1. Досегашния чл.12  става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се допълва с настоящото решение: Преходни и допълнителни разпоредби: §1.

Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг” АД са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 18.07.2017. Същите са изменени и допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на 22.06.2018.§2.

Създава нов чл.12: Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв. (2)

Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки от тези членове сключва договор с изпълнителния директор на дружеството за срока на мандата.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Необходимо уточнение към снимките:

12 Иво МариновМинистърката на туризма  Николинка Ангелкова се опита да пробута нов Съвет на директорите в „Слънчев бряг”АД с председател Лидия Иванова, но съдът я стопира и отстрани, а и възстанови действащия Съвета на директорите с Иво Маринов.

На 12 юни 2015 г. извънредното ОСА освободи досегашните членове на СД: Златко Димитров, Иво Маринов, Константин Лефтеров, Соня Енилова – и четиримата избрани през 2010 г., както и Мариела Павлова – избрана на 28 юни 2012 г. при започнат мандат.                                                                                                                                                                                                    Преди този мандат бяха освободени предишните членове на Съвета на директорите:  Малина Стратиева, Младен Мутафчийски, Ели Анави, Кольо Колев и Пламен Александров.

Избран бе нов СД в състав: Златко Димитров, Живко Табаков, Неделина Ташева, Живко Димитров и Лидия Иванова.
По предложение на представителя на Министерството на туризма Албена Михайлова за председател на СД е избрана Лидия Иванова. Бургаските магистрати са спрели регистърното производство по вписване на решенията на извънредното ОСА, проведено на 12 юни, а от „Слънчев бряг”АД са обжалвали спирането.

Съдът стопира и отстрани искането на министърката на туризма Николинка Ангелкова за Съвета на директорите в дружеството.

 

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *