begegegew

ПРИЕТИ СА ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В НЕСЕБЪР

 IMG_8028 -1

 

Първият от тях е приетия документ на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Несебър за 2018 г.По предложение на кмета на Община Несебър Николай Димитров Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници бе взето решение № 472.

           С друго предложение на кмета Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие  решение № 471 на Общинска програма  на мерките  за закрила  на деца с изявени дарби от Община Несебър през 2017 г.

           Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 473 Наредба за създаване и водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Несебър, съгласно приложеният проект неразделна част от настоящото решение.

По предложение на кмета Николай Димитров Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение  № 468 на  Годишния отчет за изпълнението на общинската  програма за опазване на околната среда, годишен отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества и отчет за изпълнението на на плана за действие към програма за управление на отпадъците за 2016 г.

По предложение на  председателя на Общинския съвет Румен Кулев  с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници с решение № 461 прие правилника за изменение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   мандат  /2015 – 2019 г./.

Измененията  приети с решение № 461/15.03.2017 влизат в сила от деня на приемането им.  Нормативните актове приети на първо четене, до приемането на  изменението на правилника, се приемат по досегашният ред .

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *