1

Несебър и неговите кметове в международните и научните библиотеки

 

Cover-N-rОбщина Несебър е сред малкото български общини положили усилия да издирят, опознаят и популяризират своите кметове. Представянето на несебърските кметове – 47 личности с приноси за развитието на града и общината, беше направено в добре оформена  и луксозно отпечатана книга – „Кметове на Несебър след 1878 г.“. Изданието е оценено от експертите на Националната ни библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ като отговарящо на всички изисквания за включването му в международен книгообмен.

С писмо от началото на м. октомври директорът на НБКМ – доц. Красимира Александрова, е информирала издателите й, че „Кметове на Несебър след 1878 г.“ ще бъде предложена за обмен с 41 национални библиотеки – нейни международни партньори. Списъкът им започва с Конгресната библиотека във Вашингтон и световни книгохранилища като Руската държавна библиотека, Библиотеката на крал Алберт I, националните библиотеки в Мадрид, Рим, Анкара, Токио, Кралската библиотека в Швеция, националните библиотеки в Пекин и Париж. Осъществяването на това важно за хилядолетния черноморски град начинание на НБКМ е подкрепено от Община Несебър, която го приема като значима библиотечна инициатива за опазване на световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО.

BP_Mrlf_1877-2Справедливо е да се отбележи, че в изданието „ Кметове на Несебър след 1878 г.“ ясно е проследено възникването на идеята за обявяване на Старинен Несебър за световно културно наследство и развитието й през мандатите на мнозина от несебърските градоначалници. В него е отразена ролята на българската държава, на научния потенциал на БАН и чувствителността на българската културна общественост към проблема за превръщането и развитието на Несебър в голям културен и туристически център на Европа.

Инициативата на НБКМ показва какви глобални възможности крие сътрудничеството с нея. Случаят с несебърското издание подсказва също, че обикновено щедро финансираните рекламни кампании за популяризиране на българската култура са често по-неефективни от добре премислените, професионално изпълнени и недооценявани от управляващия елит проекти.

Илюстрация:

1.Корица на книгата „ Кметове на Несебър след 1878 г.“, съвместно издание на Община Несебър и Геопан – Бургас, 2018 © Автор: д-р Стефан С. ПЕЙКОВ; Научен редактор Данка Георгиева; Редактор д-р Виолета Василчина; Коректор Никола М. Пейков; Графичен дизайн Ваколор ООД; Първо издание: Печат ТафПринт – Пловдив; ISBN мека подвързия 978-619-90963-0-7; ISBN твърда подвързия 978-619-90963-1-4

  1. Панорамна карта на театъра на военните действия в Европа през 1877 г. и Несебърския залив. Публикувана е като специално приложение на „Илюстровани лондонски новини“, 1877 г.

ДА „Тракия“ Геопан

………………………………………………………………………

Nessebar and its mayors in the International and Scientific Libraries

The Municipality of Nessebar is one of the few Bulgarian municipalities that have made efforts to track, explore and popularize their mayors. The mayors of Nessebar – 47 personalities with contributions to the development of the town and the municipality – were presented in a well-designed and luxurious book, Mayors of Nessebar after 1878. Experts at the St. Cyril and Methodius National Library appraised the book as meeting all the requirements for its inclusion in international book exchange.

In a letter from the beginning of October, the Director of the National Library, Prof. Krassimira Alexandrova, informed the publishers that Mayors of Nessebar after 1878 will be prepared for exchange with 41 international partner libraries. Among them are the Washington Library, the Russian State Library, the Library of King Albert I, the national libraries in Madrid, Rome, Ankara, Japan, the Royal Library of Sweden, the national libraries in Beijing and Paris. The fulfilment of this initiative, important to the millennial Black Sea town, is supported by the Municipality of Nessebar, which considers it significant for the preservation of its cultural heritage under the aegis of UNESCO.

The book Mayors of Nessebar after 1878 tracks the emergence of the idea to declare ancient Nessebar a UNESCO World Heritage and focuses on its development during the mandates of numerous Nessebar mayors. Furthermore, it reflects the role of the Bulgarian state, the scientific potential of the Bulgarian Academy of Sciences and the sensitivity of the Bulgarian cultural community to the problem of Nessebar’s transformation and development into a major European cultural and tourist centre.

The initiative of the National Library demonstrates the capacity of cooperation to provide for global opportunities. The story of the book also suggests that well-planned, professionally executed projects are generally more effective to promote Bulgarian culture than generously sponsored advertising campaigns.

Illustration:
1. Cover of the book Mayors of Nessebar after 1878, joint issue of the Municipality of Nessebar and GEOPAN – Burgas, 2018 © Author: Dr. Stefan S. PEYKOV; Scientific Editor: Danka Georgieva; Editor: Dr. Violeta Vasilchina; Corrector: Nikola M. Peykov; Graphic design Vakolor Ltd.; First edition: Print TafPrint – Plovdiv; ISBN soft cover 978-619-90963-0-7; ISBN hardcover 978-619-90963-1-4

2.A panoramic map of the theater of war in Europe in 1877 and the Gulf of Nessebar. It was published as a special application of „Illustrated London News“, 1877

DA „Tracia“ – Geopan

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *