full screen background image
1

Две години от третия мандат на кмета на Несебър Николай Димитров

Равносметката – от «Продължаваме разумно» към «Правилно поставените цели носят успех»

 

1221 dimitrovНиколай Димитров е роден на 11.05.1965 г. Първите 7 години от ученическия му живот са в  СОУ „Любен Каравелов“ – Несебър, след което завършва средното си образование в Техникума по индустриална химия – Бургас,а по-късно в и в Института за полувисше образование по международен туризъм – Бургас.                                                                        

 Висшето си образование завършва в Бургаския свободен университет със специалност „Икономика и управление на туризма“, след което защитава магистърска степен по „Публична и териториална администрация“ във Варненския свободен университет /ВСУ/– „Черноризец Храбър“.

По-късно защитава и магистратура по „Екология и опазване на околната среда“ в университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -Бургас, както и магистратура по „Международни отношения, международна политика и сигурност” във ВСУ „Черноризец Храбър“.Владее немски, английски, руски и чешки език.                                                                                                                                                                                

В периода 1999 – 2003 и до 2007 г. е общински съветник.                                                                                                Издигнат като независим кандидат от Инициативен комитет в изборите на 04.11.2007 е избран на балотаж за кмет на Община Несебър с 68,04 %.                                                                                                                                                   

На изборите на 01.11. 2011 г. отново от Инициативен комитет е избран за кмет на Община Несебър на балотаж с 60,38%.                                                                                                                                                                                            

Явява се като независим кандидат, издигнат от Инициативен комитет, и на 25.10.2015  е избран на първи тур за кмет на Община Несебър за трети мандат с 7 367 гл. при рекордна избирателна активност – 72,48 % – а изборният резултат е с 53,50 %.                                                                                                             

 

Г-н  Димитров, след като се кандидатирахте за кмет на Община Несебър на 04.11.2007 г. получихте доверието на жителите и поехте отговорността още от самото начало на управление мотото:„Продължаваме разумно”.  На 25 октомври  2017 е символичното десетилетие от втората година на третия Ви пореден мандат, тя от само себе си е и отчет – равносметката – с какво може да се открои след първата 2007 ?

-Един отчет за 10 години би бил обширен, но първото за мен е шанса и сработването с един си­лен екип. Те са до­ка­за­ли се  ли­ч­но­с­ти – ек­с­пер­ти и про­фе­си­о­на­ли­с­ти все­ки в сво­я­та сфе­ра, с ко­и­то сме в по­с­то­я­нен кон­такт и ва­ж­ни­те ре­ше­ния за гра­да и об­щи­на­та се взи­мат еки­п­но. Мно­го съм раз­чи­тал и разчитам  на вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то преди и сега с  общинските съветници. Ед­но от добрите не­ща, ко­и­то от­чи­там, е про­мя­на­та в на­г­ла­си­те на колегите от общинска администрация– се­га те ра­бо­тят с по­ве­че на­с­т­ро­е­ние и по­зи­ти­ви­зъм, ко­е­то не­ми­ну­е­мо се от­ра­зя­ва и в от­но­ше­ни­е­то към на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни.

 

– Каква е ефективността за промяната в нагласите за оптимизиране на общинската администрация ?…

-Конкретизирането в тази сфера е за търсенето на ефективност отличава усилията и по отношение на деловото оптимизиране на общинските структури. Сред първите мерки на новото общинско ръководство е преразглеждането на някои общински дейности, изпълнявани дотогава от частни фирми – охрана на общинска собственост, озеленяване, експлоатация на паркингите и др.

Реформирането им не е еднократен  своеобразен залп, а поддържан през годините стил на управление, който изразява истинска загриженост към потребностите на формираната местна общност и гъвкаво-прагматично отношение към една сърцато стопанисвана територия.

С част от спестения не малък финансов ресурс са разкрити около 250 нови работни места в създадените общински звена за самоохрана, за озеленяване и дирекция „Транспорт и пропускателен режим“. Друга част е използвана в социалната сфера и за инфраструктурни проекти, каквито са големия и малкия северни паркинги. През 2016 г. е създадено общинско предприятие БКСО, което оптимизира и сметосъбирането. Вече втора година почистването на Стария Несебър е денонощно, почистването на Равда и Свети Влас от 2017 г. е на две смени (втората до 23 ч.), към този момент се довършва и новата база за сметосъбиране. Сред реструктурираните общински дейности са и създадените през 2017 г. още три възлови общински предприятия – „Спортни имоти“, „Управление на отпадъците“ и „Пристанищна инфраструктура“.

 

-С какво друго се оптимизират общинските структури?

-С изпълнението на задачата – да се разработи комбинирана система за електронно административно управление, която да подобри достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии – Община Несебър влиза в дигиталния XXI век.                                                                                                                                     През 2008 г. започва да функционира един от най-съвременните и информационно наситени официални сайтове на институции – www.nesebarinfo.com.                                                                                                                                               Направено е и необходимото за повишаване капацитета на общинските служители чрез включването им в специализирани обучения.

През този сайт от началото на 2017 г. вече могат да се плащат онлайн местните данъци и такси към общината.                                                                                                                                   Пак от там могат да се ползват различни електронни услуги към три отдела – „Местни данъци и такси“, „Екология“, ГРАО. Въвеждането на е-услуги улеснява координацията между звена и дейности, повишава качеството на обслужване, като същевременно пести средства и време на фирми и граждани.

-Защо и от какво мотото от първия Ви мандат: „Продължаваме разумно” се видоизмени през третия мандат в: „Правилно поставените цели носят успех”?                                                                                                                                                      

  -Отговорът ни е естествено и произтича от процесите в развитието на Общината и приемствеността.Както с изпълнението на социалната ни ангажираност още през първия мандат са решени някои от най-невралгичните за Несебър проблеми, свързани с недостига на пространство и с вечната липса на места за паркиране. В новата и старата част на града са направени удобни паркинги с 1800 места (от тях 700 в старата част); поставени са модерни  електронни табла, информиращи за свободни паркинг места (три в новия град, едно в старата част). На големия Северен паркинг през 2010 г. е конструирана рампа за хора с увреждания и майки с деца.                                                                                                                                                               През 2010 г. провлакът, свързващ новата и старата част на Несебър грейва с допълнителни светлини. Романтичният щрих точно на една от „емблемите” на Несебър не само фокусира вниманието върху тънката ивица суша, свързваща полуострова със залива, но и подчертава магнетичното очарование на хилядолетния град. За осъществяването на идеята в бордюрите от двете страни на пътя са вградени 68 диодни фенера, а завършеният ефект на осветяването е осигурен чрез монтираната 1350 метра светодиодна лента.                                                                                                                                                                        Освен тези по същество градоустройствени и благоустройствени мероприятия, на територията на общината е извършена значителна строителна дейност.

-В какво се откроява строителството?                                                                                                   –Направени са основни ремонти, достроявания и разширения на функциониращи сгради – сградата на кметството в Обзор е укрепена, преустроена и надстроена; в Оризаре са ремонтирани и придобиват съвременен вид сградите на кметството, читалището и здравната служба; на основен ремонт са подложени пенсионерския клуб и младежкия дом в Гюльовца; основно ремонтирано и санирано е кметството в Баня.В строителството на нови административни и обществени сгради  сред тях са многофункционалната сграда на кметството в Кошарица (2011), новата обществена сграда  в Слънчев бряг (2016 г.), новото читалище в Обзор (2015), многофункционалната сграда – Културен дом в Свети Влас (2013). Преизградена в първоначалния си вид е сградата на едновремешното кметство в стария град (2014), с което се запазва оригиналната й визия.

Ефектна е завършената през 2017 г. многофункционална обществена сграда „Артиум” с оформено към нея площадно пространство и подземен паркинг. И най-впечатляващо е безконфликтното съжителстване на стария и новия Несебър – в съседство и във взаимопроникване, като две лица на една и съща ценна монета.

-А за открояването на строителствоно в детските градини и училищата?

-За времето между 2007 и 2017 г. в общината са построени две  детски градини – в старата част на Несебър и в кв. „Черно море“ ; пристроени, разширени и изцяло обновени са детските заведения в селата Равда,  Кошарица, Тънково, Свети Влас, Оризаре и в градовете Обзор и Несебър; санирани са детските градини в Обзор, Оризаре, Кошарица и ДГ  ”Калина Малина” в Несебър; подобрена е и енергийната  ефективност на  детски заведения .

В момента се проектира нова детска градина в кв. „Русалка“ в Свети Влас. В Слънчев бряг се предвижда разширение на ДГ „Слънце“ и е санирана Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов”. Важно е да се подчертае – за децата е осигурена не само модерна, хигиенична, удобна и приветлива среда, но също – здравословна, качествена  и питателна храна.                                                                                                                            Социалните придобивки се увеличават с откриването на детска млечна кухня в Несебър от края на 2008 г. През следващата година неин филиал е открит в Св. Влас (общо за 160 деца), през 2010 филиал се открива в Обзор, през 2011 г. – и в Равда, Гюльовца, Оризаре, Тънково и Кошарица.

На много места в обшината се изграждат детски и спортни площадки, игрища и спортни съоръжения, оборудват се места за отдих и спорт.

В професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов“- Слънчев бряг е построена спортна зала за тенис; нов физкултурен салон е изграден в ОУ „Васил Левски“ в с. Тънково; сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Гюльовца е основно обновена и допълнена със спортна площадка. Построена тренировъчна база на общинския ветроходен клуб (2015) .

                                                    

                                                         Максим МОМЧИЛОВ

                                                                                                            

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *