169087272_3659012850876660_7542066977199538445_n--900

РСПБЗН-Несебър ви съветва и предупреждава:ВНИМАНИЕ ПОЖАРООПАСНО !!!

Една от важните превантивни кампании през годината, провеждана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Несебър е по осигуряването на пожарната безопасност преди и по време на жътвена кампания 2022 г. Със Заповед № РД-10-59 от 07.03.2022 г. на Областния управител на област Бургас е определен пожароопасния сезон в горските територии в област Бургас – от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ – 2022 г.

Пожарната опасност за житно-зърнените култури започва с настъпването на восъчната им зрялост, а за тревния фураж с началото на сенокоса. Пожарната опасност значително нараства по време на жътвата, при транспортирането и складирането на грубия фураж (слама, сено, люцерна) в сеновалите и фуражните площадки. Дневните температури са сравнително високи, а житните култури и тревите са изсъхнали. На фуражните площадки и сеновалите се складирват голямо количество фураж на сравнително малки площи.

Като се има в предвид и това, че скоростта на разпространение на фронта на пожара в житен масив достига 500-800 m/min, всяка небрежност с огъня или искра от машина, електрически кабели, проводници, гръм и други подобни, може да причини възникването на стихиен пожар с големи икономически и екологични щети. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и стотици тонове фураж. Много често при пожари в полето и сеновалите се дават и човешки жертви.

За да не допуснем пожари през тази жътвена кампания, трябва да се спазват строго противопожарните изисквания и разпоредби. Голяма е отговорността на механизаторите и водачите на моторни превозни средства. Те трябва да започнат работа, след като масива е разпарцелиран, а машините се намират в пълна техническа изправност и пожарна безопасност. Всички машини и друга техника участващи при прибирането на реколтата трябва да се окомплектоват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения (пожарогасител, тупалки, лопати и др.). Не по-малка е и отговорността на минаващите в близост до сухата тревна растителност и в горите. Те винаги трябва да се съобразяват с някои на пръв поглед елементарни, но важни неща:

 • да не се хвърлят неизгасени клечки кибрит и цигари в сухата тревна растителност и в горите;
 • да не се пали огън в горите и в близост до борови насаждения;
 • да се пали огън само на определените за тази цел места;
 • да не се оставя неизгасен огън без наблюдение;
 • след ползване на огъня на открито, да се загаси с вода или чрез затрупване със пръст или пясък;
 • в автомобилите трябва да се носят винаги изправни пожарогасители;

Всички участващи в жътвената кампания следва стриктно да спазват противопожарните правила. Тяхно задължение е да бъдат назначени наблюдателни постове, да инструктират служителите си, да поставят предупредителни знаци покрай посевите.

Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват човешка небрежност или техническа неизправност на използваната техника.

За недопускане възникването на пожари РСПБЗН-Несебър призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при осъществяването на дейности в житните масиви или в близост до тях.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани в Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г., обнародвана в ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017 г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 г.

При откриване на признаци на пожар търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

……………………………………………………………..

Една от важните превантивни кампании през годината, провеждана от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Несебър е опазването на горите от пожари. Със Заповед № РД-10-59 от 07.03.2021 г. на Областния управител на област Бургас е определен пожароопасния сезон в горските територии в област Бургас – от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРИТЕ

Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви. Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие. Условията и редът за защита на горите от пожари са регламентирани в Наредба № 8 /11.05.2012 г., обнародвана в ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г.

Основна причина за възникване на горски пожари е човешката дейност – небрежна, непредпазлива или умишлена. Най-често причините са:

 • изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове;
 • небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи;
 • техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората;
 • детска игра с огън;
 • късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
 • неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;
 • умисъл.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става единствено и само чрез извозването им на определените за това места. Недопустимо е унищожаването им на място, чрез изгаряне. За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

За предотвратяване на пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност. Пътно поддържащите фирми са задължени да осигурят периодично почистване на канавките и сервитутните ивици покрай тях от сухи треви и други горими материали.

Считаме за необходимо да напомним:

Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места, а преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър.

Не изхвърляйте неугасени цигари при разходки в гората, както и от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.

При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване от Вас зависи техният живот, чрез своевременното подаване на точно съобщение за пожар.

Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите – да обединят усилията си за ограничаване на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища, чрез намокрени кърпи. При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, срещу вятъра или по дерета с вода.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

При откриване на признаци на пожар търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *