IMG_7095 copy

Прогнозната стойност на обществените поръчки на Община Несебър възлиза на 2 016 000 лв

                                                                                                    

Най-голямата стойност е за 600 000 лв, а най-малката е за 65 000 лв                                                

    1feffrf                                                                                                                                               Независимо от групите политически партии съветниците в Общинския съвет-Несебър гласуват единодушно за необходимите решения                                                                                                                                                         

 Предмет на обществената поръчка на прогнозна стойност на Община Несебър е от 170 000 лв.  за „Строително-монтажни работи е по изграждане на улици в ж.к.“Черно море“ о.т.128-129-130 и о.т.131-129, гр.Несебър.

Втората прогнозна стойност на поръчката е от 261 000 лв., те е за предмет на поръчката:„Ремонт на тротоари на територията на община Несебър по обособени позиции: №1 Ремонт на тротоари на територията на гр. Несебър – нов град и к.к. Слънчев бряг; №2 Ремонт на тротоари на територията на гр. Обзор; №3 Ремонт на тротоари на територията на гр. Свети Влас; №4 Ремонт на тротоари на територията на с. Равда; №5 Ремонт на тротоари на територията на с. Кошарица; №6 Ремонт на тротоари на територията на с. Гюльовца; №7 Ремонт на тротоари на територията на с. Тънково; №8 Ремонт на тротоари на територията на с. Оризаре”                                                                   Общата прогнозна стойност на третата поръчка е за 150 000 лв., чийто предмет е на „СМР по изграждане на улица „Родопи“ (ПИ 73571.501.30) с.Тънково, Община Несебър”.

Обща прогнозна стойност на четвъртата поръчката е от 65 000 лв., чийто предмет е за „СМР по изграждане на улица „Михаил Дойчев“ (част от ПИ 73571.501.315 между ПИ 73571.501.315 и ул.“Хр.Ботев“ (ПИ 73571.501.270)) с.Тънково, Община Несебър“.

Петата поръчка е обща прогнозна стойност на 250 000 лв., а предметът е за текущ ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Несебър.

Общата прогнозна стойност на шестата поръчкае на 100 000 лв., а предметът е „Реконструкция на съществуващ открит обект за културни дейности – летен амфитеатър, находящ се в УПИ VI – 266, 473 – за градски парк (ПИ 53045.502.266), кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър”.Описанието е за услуги по поддържане на други зелени площи.Другата прогнозна стойност е на седмата поръчка също е за 100 000 лв, предметът е за:„Реконструкция на съществуващ открит обект за културни дейности – летен амфитеатър, находящ се в УПИ VI – 266, 473 – за градски парк (ПИ 53045.502.266), кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър”, описанието е за строителни и монтажни работи.

Най-голямата прогнозна стойност на Община Несебър е за:„СМР по изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до кк Слънчев бряг по път BGS 1121 /і-9 Обзор –Несебър/ – Кошарица”, общ. Несебър“ е за 600 000 лв., а за описанието на предмета на поръчката е обхвата на проекта включва да се доставят и монтират 106 бр. стълбове за улично светление.

Другата прогнозна стойност от 250 000 лв. е с предмет на поръчката„Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Христо Ботев“ и ул. „Прибойна“, гр. Несебър“, а описанието е за строителни и монтажни работи.Получените оферти ще се отворят публично на 25 февруари.

Следващата прогнозна стойност от 70 000 лв. е с предмет на поръчката: „Услуги за провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за водите (ЗВ), Закон за устройство на територият (ЗУТ), Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република българия, закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство на Община Несебър”,описанието  е за услуги, свързани с околната среда, а офертите ще се отворят на 5 март.

                                                             Максим МОМЧИЛОВ

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *