1

Още 1 410 000 лв за 3 нови обществени поръчки на Община Несебър

 Най-голямата прогнозна стойност е за 800 000 лв   

  

  1_2 Председателят на  Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Пейко Янков се завърна в Общинския съвет и заработи в пълен състав на съветниците от местна коалиция „Свободен избор за либерална алтернатива” /СИЛА/.                                    

    Най-новата обществена поръчка на прогнозна стойност на Община Несебър е за 260 000 лв, като предмета на поръчката е: „СМР по реконструкция на кръгово кръстовище Несебър-кк „Слънчев бряг”.Втората поръчка  е: „СМР по паркоустройство и благоустрояване на градски парк, в УПИ VI-266.473, кв. 37 по плана на гр.Обзор“, като прогнозната стойност е 350 000 лв. В описанието на предмета  настоящия проект предвижда:                                                                                                                                                                            • Цялостна подмяна на настилките в зоната с унифицирани плочи в сив цвят с модулна вариация;                                                                                                                                                            • Реконструкция на зелените площи в обхвата на разработката и предвиждането на висока дървесна растителност;                                                                                                                     • Поставяне на унифицирано градското обзавеждане включително: пейки, лампи, кошчета за боклук и др; Функционалното зониране е съобразено с теренните дадености, с изградените инфраструктурни елементи и с комуникационните връзки с квартала. Алеите са предвидени за изпълнение от четири типа настилки:                                                                                                          • тип 1- 30/20/8см, начин на редене-без разминаване                                                                                                                    • тип 2 – 30/20/8см                                                                                                                                                                                  • тип 3 – 20/20/8см                                                                                                                                                      • тип 4- 10/10/10см, начин на редене-без разминаване.                                                                                                                                                                 Най-голямата прогнозна стойност на Община Несебър е за ,,Изграждане на велоалея от СО ,,Чолакова чешма“ до КК Сл. Бряг-запад, общ. Несебър“ възлиза на 800 000 лв.

В предмета на поръчката обхватът на настоящата разработка включва:                                                                                         • Изместено пътно трасе на четвъртокласен път ІV-90046 между с.Кошарица и КК „Слънчев бряг” – о.т.103о.т.104                                                                                                                                        • Велоалея от СО”Чолакова чешма” до КК”Слънчев бряг” трасето на велоалеята е ситуирано в дясно от пътя по посока СО”Чолакова чешма”-КК”Слънчев бряг”, като в голямата си част минава по имотните граници на прилежащите имоти към бившите земеделски пътища с променено предназначение за транспортна инфраструктура.                                                                                                                                   По този начин се осигурява достъп до прилежащите урбанизирани и земеделски имоти, а също необходимите габарити за бъдеща реконструкция на пътя до типово пътно платно Г-9.                                                                                                                                                                                           При съществуващите водостоци трасето на велоалеята се измества от границите на поземлените имоти и преминава успоредно на съоръженията върху конзоли, които са предмет на отделен проект след обследване на съоръженията и настилката върху тях.                    _____________________________________________      * Прогнозните стойности са без ДДС                                                                                                                    

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *