2

Община Несебър е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027 г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1
от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община
Несебър е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община
Несебър за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата
на общината за публично обсъждане в срок от 19.02.2021 г. до 05.03.2021 г.

Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027
г. могат да бъдат подавани на mer@nesebar.bg или в деловодството на
общината до 05.03.2021 г., включително.
Планът за интегрирано развитие на Община Несебър за периода 2021-2027 г.
е публикуван на следния линк:
http://nessebarinfo.com/novinite/2021/02/19/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Несебър (ПИРО)
2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за
управлението на общината през следващите 7 (седем) години.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината.
Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано
развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото
изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027
година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Несебър е да
предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво
и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за
действие. Общинският план на Несебър е оперативен документ, обединяващ
целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион от
ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и
стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно
управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица
могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения
проект до 05.03.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: mer@nesebar.bg
или в деловодството на общината в сградата на Община Несебър на адрес: гр.
Несебър, ул. „Еделвайс“ №10.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със
заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални
партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Несебър отправя настоящата
покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето
активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас
стратегически планов документ.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Несебър

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *