2-2

Д-р Петко Илиев-новия-стар управител на МЦ „Д-р Димитър Пеев”

Насроченият за конкурса за избор на управител на медицински център „Д-р Димитър Пеев” ЕООД бе спечелен от д-р Петко Илиев

Изискванията към кандидатите при провеждането на конкурса бяха да притежават образователно – квалификационна степен “магистър” по медицина и призната специалност. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци, да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

А също така да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

Именно след провеждане на конкурса 18 общински съветници с единодушие  взеха решение №1007 за управител на Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ ЕОО да стане д-р Петко Илиев.

На основание чл.21 ал.1 т.9  от ЗМСМА, във връзка с чл.36 ал.6 от наредба № 7 на Общински съвет – Несебър, за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, бе възложено на кмета на Община Несебър  да сключи с д-р Петко Илиев договор за управление на общинското дружество МЦ „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД –  Несебър, за срок от 3 години.

Максим МОМЧИЛОВ

                                                               

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *