Pazi_rekoltata_1

РСПБЗН-Несебър :Пазете зърнените култури и горите от пожари!

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Пожарната опасност за житно-зърнените култури започва с настъпването на восъчната им зрялост, а за тревния фураж с началото на сенокоса. Пожарната опасност значително нараства по време на жътвата, при транспортирането и складирането на грубия фураж (слама, сено, люцерна и др.) в сеновалите и фуражните площадки. Именно този период е пожароопасен. Тогава в прибирането на реколтата вземат участие много хора, селскостопанска и друга техника. Дневните температури са сравнително високи, а житните култури и тревите са изсъхнали. На фуражните площадки и сеновалите се складирват голямо количество фураж на малки по размери площи.

Като се има в предвид и това, че скоростта на разпространение на огъня в житен масив при вятър достига 500-800 m/min, всяка небрежност с огъня или искра от машина, електрически кабели, проводници, гръм и др. подобни може да причини възникването на стихиен пожар с големи екологични и икономически последствия. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника, горски масиви или стотици тонове фураж. Често при пожари в полето и сеновалите има и човешки жертви.

За да не допуснем пожари през тази жътвена кампания, трябва да се спазват строго противопожарните изисквания и предписания.

Голяма е отговорността на механизаторите и водачите на моторни превозни средства. Те трябва да започнат работа, след като масива е разделен на парцели, а машините трябва да бъдат в пълна техническа изправност и пожарна безопасност. Всички машини и друга техника участващи при прибирането на реколтата трябва да се окомплектоват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения (пожарогасител, тупалки, лопати).

Голяма е отговорността и на преминаващите в близост до сухата тревна растителност и в горите. Те винаги трябва да се съобразяват с някои на пръв поглед елементарни, но значими неща:

 • да не се хвърлят неизгасени клечки кибрит и цигари в сухата тревна растителност и в горите;
 • да не се пали огън в горите и в близост до борови насаждения;
 • да се пали огън само на определените за тази цел места;
 • да не се оставя неизгасен огън без наблюдение;
 • след ползване на огъня на открито, да се загаси с вода или чрез затрупване със пръст или пясък;
 • в автомобилите трябва да се носят винаги изправни пожарогасители;
 • при пожар съобщете незабавно в най-близкото населено място или на тел. 112 и се евакуирайте на безопасно място.

Ръководителите на земеделски кооперации, както и други фирми и лица, които участват в жътвената кампания, собствениците на земеделска земя и техника следва стриктно да спазват противопожарните правила. Тяхно задължение е да бъдат назначени наблюдателни постове, да инструктират служителите си, да поставят предупредителни знаци покрай посевите. Категорично се забранява паленето на стърнищата, както и крайпътни треви и канавки.

Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност и късо съединение в техниката.

За недопускане възникването на пожари РСПБЗН-Несебър призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи са регламентирани вНаредба № 8121з-968 от 10 Декември 2014 г. за „Правилата и нормите за ПБ при извършване на дейности в земеделските земи” (Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.)

 

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРИТЕ

Горските пожари нанасят сериозни щети на икономиката и околната среда. Често водят и до човешки жертви.Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления. Най-често това са:

 • Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове;
 • Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи;
 • Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората;
 • Детска игра с огън;
 • Самозапалване;
 • Природни явления(мълнии);
 • Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
 • Изгаряне на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;
 • Умишлени действия

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.Сухите клони и отпадъците в горски участъци трябва да се извозват на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място, чрез изгаряне!

За предотвратяване на пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.Пътно поддържащите фирми са задължени да осигурят периодично почистване на канавките и сервитутните ивици покрай тях от сухи треви и други горими материали.

 

СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО ДА НАПОМНИМ:

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН В ГОРАТА, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

НИКОГА НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЯТЪР.

Не изхвърляйте неугасени цигари при разходки в гората, както и от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.

 

При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване от Вас зависи техният живот, чрез своевременното подаване на точно съобщение за пожар от най-близкото място с мобилна и телефонна връзка.

Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите – да обединят усилията си за локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища, чрез намокрени кърпи.

При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

При откриване на признаци на пожар търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

Условията и реда за защита на горските територии от пожари са регламентирани в Наредба № 8/11.05.2012 г.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


 • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *